Tràmit per a sol·licitar un habitatge de protecció oficial a preu concertat. Parcel·la 37 sector Horta del Valira.

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

HIULS / Nuri Obiols

Responsable:

Xavier Escribà / Nuri Obiols

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

compra, vivenda, HPO, proteccio, oficial, ingressos, benestar, joves, concertat

Creat per:

Nuri Obiols / Xavier Escribà

Aprovat per:

Nuri Obiols / Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar l'accés al procés d'adjudicació per habitatge de protecció oficial de preu concertat a la parcel·la 37 del sector Horta del Valira.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física, major de 18 anys i que compleixi els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Quan es pot sol·licitar?

Fins el 30 de novembre 2009 en primera convocatòria.

Cas de quedar habitatges lliures, fins el 15 de Gener 2010 en segona convocatòria.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la sol·licitud i la documentació que cal aportar a l'OAC o a l'Oficina Jove.
 

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'Oficina Jove
 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, s/n 25700
La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165 
 
Oficina Jove (Edifici escorxador)
Camí de la Palanca s/n
Tel. 973 355 608
Obert de dilluns a divendres, de 11h a 14h i de 17h a 20h.
 

Documentació a aportar:

Documents a aportar :

- Sol·licitud

- Documentació a adjuntar segons s'especifica a documentació aportada

Període de resolució


Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

La parcel·la 37 de l'horta del Valira, està situada al xanfrà del carrer de l'orri amb el carrer guillem de plandolit.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Reial Decret 801/2005, de 1 de juliol que aprova el Pla estatal 2005-2008

Legislació autonòmica:

Decret 244/2005, de 8 de desembre d'actualització del Pla pel Dret a l'habitatge 2004-2007; 

Decret 262/2008 de 23 de desembre pel qual es prorroga la vigència del Decret 244/2005

Decret 50/2009 de 24 de març d'actualització del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007

Legislació local

Normes particulars del proces d'adjudicació

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Tríptic Informatiu

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Tant pels Informadors com pels tramitadors, al donar les instàncies o rebre-les per registrar, haurem d'informar que per tenir accés a la promoció, s'han de complir 3 requisits bàsics :
1 - El Sol·licitant haurà d'estar empadronat des d'abans del 25 de maig 2006 (Es van aprobar les bases el 25 de maig 2009 i el termíni és de més de 3 anys).
2 - Cap membre de la futura unitat de convivència (cap dels que consten a la sol·licitud) podran tenir una altra vivenda en propietat.
3 - Els varems econòmics mínims i màxims segons el nombre de sol·licitants són els següents* :
 

1 persona 6.046,16 ¤ 63.320,25 ¤
2 persones   6.046,16 ¤ 65.278,61 ¤
3 persones 6.046,16 ¤ 68.086,29 ¤
4 persones 6.046,16 ¤ 71.954,83 ¤
5 persones 6.046,16 ¤ 76.289,46 ¤

* per calcular esl ingressos, al document de declaració de la Renda 2008, s'haurà de sumar les caselles 455+465

No hi ha programa 

2

En quan a la sol·licitud

- Repassarem totes les dades la sol·licitud i mirarem que estiguin ben omplertes.
- Revisarem que la sol·licitud estigui signada per tots els membres que hi consten majors d'edat.
- En quan al requeriment de la darrera fulla, el farem servir a partir del 20 de novembre i serveix perquè ens puguin presentar documentació que manca durant 10 díes.

- Per calcular esl ingressos a l'IRPF, s'haurà de sumar les caselles 455+465

No hi ha programa

3

En quan a la documentació que s'adjunta :

- Demanarem els originals de tot i farem les fotocòpies dels originals que no es puguin entregar, com que les fem nosaltres i haurem vist l'original NO compulsarem. Si ens porten original i fotocòpia ja feta, mirarem que siguin iguals.

- Si sols ens porten fotocòpies no compulsades per alguna altra administració, NO les agafarem i demanarem que ens portin l'original.

- Si falta documentació, informarem al ciutadà que és millor que esperin a tenir-la tota i ho entregui tot junt. Si és a partir del 20 de novembre, haurem de registrar i fixar-nos que el ciutadà accepti el requeriment.


No hi ha programa

4

Si el ciutadà té dubtes que no els puguem resoldre, haurem d'enviar un avís a la Nuri Obiols amb el nom del ciutadà, un telèfon i ella els trucarà per tenir entrevista, aquesta entrevista es farà a l'Oficina Jove de l'Escorxador i els dimecres.
Avisar Nuri ObiolsAvisar Nuri Obiols 

Avís Nuri Obiols

Avís Nuri Obiols

Avís Nuri Obiols

5

Registrarem d'entrada la sol·licitud, per registrar haurem de seleccionar el llibre de registre d'entrades de HIULS, tal i com s'indica en el link.

Obrir llibre a registre entrada

Llibre Registre HIULS

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |