Sol·licitud de subvenció per per autònoms 2015

Codi IT:

PE-SUB

Índex:

SE-SUB

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Promoció Econòmica

Responsable:

Carli Farras (ext 8090)

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

ajuts, promocio economita, crisi, treball, empresa

Creat per:

Xavi Escribà / Carli Farràs

Aprovat per:

Xavier Escribà / Carli Farràs

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar una subvenció per a les persones desocupades que s'estableixin com autònomes per la posada en marxa d'una activitat económica.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física que hagi estat estat en situación d'atur i s'hagi donat d'alta d'autònom a partir del 1-gen-2014 i empadronada a la Seu d'Urgell

Quan es pot sol·licitar?

Des del 14 de març fins el 31 de desembre 2015.

En el cas de persones que van fer sol·licitud al 2014 pero que no se'ls va atorgar per falta de pressupost, cal que presentin una instancia del 23 de març al 2 d'abril perque puguin tenir preferència. Passat aquesta data es tramitaran d'acord amb els previsions previstes per les presentades del 2015

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, s/n 25700
La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165 

Documentació a aportar:

Sol·licitud
Documentació a adjuntar segons les bases reguladores.
Declaració responsable

Període de resolució

fins a un período màxim de 2 messos desprès de la presentación de la sol·licitud

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:


Temps de resposta estimat de resolució:


Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No té cap cost.

Quan es liquida:


Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Bases Reguladores de les subvencions per autònoms 2015

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Tenir en compte que les persones donades d'alta d'autònom habien d'estar en situación d'atur previament.
Aquesta subvenció és compatible amb la subvenció d'ajudes a la promoció del municipi. Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Revisarem que les dades personals estiguin ben omplertes i que adjuntin la declaració responsables, degudament signat.

No hi ha programa

2

Revisar la documentació adjuntada, cas de que DENEGUIN L'AUTORITZACIÓ a verificar l'estat de deute amb d'altres administracions, els haurem de demanar que també adjuntin aquests certificats.


3

Registrarem d'entrada la sol·licitud a l'unitat de PROMOCIÓ ECONÒMICA

Registre

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |