Sol·licitud de reserva de la sala de plens per boda civil

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Alcaldia

Responsable:

Maria Ramírez - Ext. 617

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

parella, boda, unió, matrimoni, casament, reserva, sala, plens

Creat per:

Xavier Escribà / Maria Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Maria Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la reserva de la sala d'actes de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell, per celebrar una boda civil els dissabtes al matí.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC ó Alcaldia.

 

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Fotocòpia del DNI

Sol·licitud reserva sala

Full de dades boda civil

Període de resolució

2 díes hàbils

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí, 60 eur. que s'hauran de liquidar a l'intervenció municipal.

Quan es liquida:

Uns díes abans de la boda 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Art.          Ordenances fiscals

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Ordenança reguladora

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

El tràmit del casament civil, el fa el jutjat que és qui ho autoritza. L'Ajuntament únicament facilita fer la celebració a la sala de plens municipal.

Cas que el ciutadà vulgui fer la celebració per un regidor que no sigui l'alcalde, ho haurà de fer de mutuo acord amb el regidor.

Aquest tràmit únicament és vàlid per fer la celebració a la sala de plens municipal, no en una altra ubicació.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprobar que la sol·licitud està ben omplerta i que hi ha tota la documentació demanada

No hi ha programa

2

Comprobar que les dates que demanen NO està ocupada la sala de plens (Maria ext. 617).Informar que si no existeix altre acord entre els interessats i algún regidor, les característique per defecte son les següents :

L'alcalde es qui oficialitza l'acte

L'acte es farà a la sala de plens de l'ajuntament

L'acte es farà en dissabte i sols hi haura un acte

No hi ha programa

3

Registrarem d'entrada

Registre d'entrada

4

Direm al ciutadà/ans que hauràn d'anar al jutjat i comunicar que es casaràn a l'Ajuntament.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |