Llista d'espera a les llars d'infants municipals. Curs 2015-16

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

ENSENYAMENT

Referent:

Unitat:

ENSENYAMENT

Responsable:

Eli Valls / Xavier Escribà

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

grandalla, llista espera, inscripció , llar, infants, escola , nens, infants, educació, ensenyament

Creat per:

Xavier Escribà

Aprovat per:

Eli Valls / Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar entrar en llista d'espera a la llar municipal d'infants.

Qui ho pot sol·licitar?

Pares i tutors d'infants que no tinguin plaça
 

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 15 de juny 2015 i fins a iniciar-se el procés de preinscripció al curs següent.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

  • Sol·licitud de llista d'espera llar d'Infants la Grandalla

 

Període de resolució

Si es generen vacants s'avisarà a les famílies amb els criteris resolts a les bases d'admissió.També pot ser durant el curs escolar, però sempre abans de l'inici del període de preinscripció pel curs següent.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ordenança Fiscal, llar municipal infants - La Grandalla

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Bases reguladores procediment preinscripció llar municipal d'infants La Grandalla curs 2015-16

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Rebre la sol·licitud de preinscripció i comprobar que està degudament omplerta


 

 

2

Verificar que l'infant compleixi les bases per admisió en llista d'espera (que hagi nascut abans de 20 juny 2013)

Registrar d'Entrada la sol·licitud

 

3

Cas de consultes ó casos complicats, derivar-los al servei d'educació - Eli Valls Ext. 686

 

estadisticas
 

| © 2015 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |