Baixa o Modificació al Registre Censal Municipal d'Animals de Companyia

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Medi Ambient

Responsable:

Ester Canturri

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Registre, cens, animals, companyia, gossos, gats, fures

Creat per:

Xavier Escribà / Esther Canturri

Aprovat per:

Xavier Escribà / Esther Canturri

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la baixa ó modificació de les dades referents a animals de companyia (gossos, gats i fures) al registre censal municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l'animal de companyia.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

 

També a qualsevol centre veterinari del municipi

Documentació a aportar:

- Fotocòpia del DNI del titular. 
- Targeta Sanitària de l'animal de companyia.

- Cas de Baixa per mort de l'animal de companyia, el document veterinari que certifiqui la defunció de l'animal.

Període de resolució

2 dies.

Silenci Administratiu:

Positiu.

Altres observacions d'interès:

El titular d'un gos, gat o fura té un termini de 3 mesos del naixement de l'animal i de 30 díes des de:

- data d'adquisició de l'animal

- data del canvi de residència de l'animal

- data de la mort de l'animal

- data de la modificació de qualsevol altra dada inclosa en el cens,

per a comunicar-ho al cens municipal. Prèvia a la inscripció en el cens municipal cal haver dut a terme la identificació de l'animal (microxip).

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

2 díes.

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Ordenança reguladora

                    

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

 

Procediment intern:

 

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Especificar detalladament i pas per pas les accions o instruccions que ha de fer l'informe/tràmit.

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que el titular porti la documentació sol·licitada (DNI, Targeta sanitària de l'animal i en el cas de baixa per mort de l'animal, document veterinari que certifiqui la defunció de l'animal) i hagi omplert correctament la instància.

No hi ha programa.

2

En el cas de canvi de domicili comprovar que hi consta la nova adreça.

No hi ha programa.

3

Registrar-ho d'entrada, com a departament de destí Medi Ambient

Registre d'entrada

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |