Sol·licitud d'inscripció al registre de sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial.

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

HIULS / Nuri Obiols

Responsable:

Xavier Escribà / Nuri Obiols

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

compra, vivenda, HPO, proteccio, registre, habitatge

Creat per:

Nuri Obiols / Xavier Escribà

Aprovat per:

Nuri Obiols / Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial. El tràmit és imprescindible per poder optar a qualsevol sorteig de HPO a Catalunya.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física, major de 18 anys i que compleixi els requisits per accedir a la protecció oficial :
- Tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb l'art. 8 del decret.
- Residir en un municipi de Catalunya, s'acredita amb l'empadronament.
- Complir el mínim d'ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d'aquests habitatges.
- No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes al decret.
- No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
- Tots aquests requisits s'han de complir efectivament al moment de presentar la sol·licitud i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la sol·licitud i la documentació que cal aportar a l'OAC o a l'Oficina Jove.
 

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'Oficina Jove
 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, s/n 25700
La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165 
 
Oficina Jove (Edifici escorxador)
Camí de la Palanca s/n
Tel. 973 355 608
Obert de dilluns a divendres, de 11h a 14h i de 17h a 20h.
 

Documentació a aportar:

Documents a aportar :
- Sol·licitud degudament omplerta i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d'edat.
- Fotocòpia compulsada del DNI i/o NIE de tots els membres de la unitat de convivència.
- Fotocòpia compulsada del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable
- Certificat d'empadronament a la Seu d'Urgell amb indicació de la data d'alta (serà imprimit i adjuntat pels serveis municipals, alhora de presentar la sol·licitud).
- Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (Declaració renda, certificats ingressos....)
- Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivènvia signada.
- Declaració de convivència signada.

Període de resolució

3 mesos a partir de l'entrada per registre.

Silenci Administratiu:

Estimada per silenci administratiu.

Altres observacions d'interès:


Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb protecció oficial de Catalunya i dels procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

S'haurà d'estar inscrit al registre de sol·licitants d'HPO per poder optar a qualsevol sorteig de HPO de Catalunya.

La inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya té una durada de tres anys des de la resolució administrativa d'inscripció, en la qual ha de figurar expressament la data d'acabament de l'esmentat termini. Si abans de l'esmentada data el sol·licitant no renova la sol·licitud, i aporta en temps i forma la documentació exigible d'acord amb el que s'estableix en aquest Decret, s'entén caducat el seu dret a estar inscrit en el Registre i la persona o la unitat de convivència és donada de baixa.

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que la sol·licitud està degudament omplerta i signada per tots els membres de la unitat de convivència majors de 18 anys.

No hi ha programa 

2

Comprovar que la declaració responsable està degudament omplerta i signada.

No hi ha programa

3

Comprovar que la declaració de convivència està degudament omplerta i signada.

No hi ha programa

4

Comprovar que tots els membres de la unitat de convivència aporten la justificació dels ingressos anuals (Declaració Renda i si no l'han feta, certificat d'imputacions de l'exercici emés per l'Agència Tributària i vida laboral)


5

Comprovar les compulses del DNI i/o NIE i del llibre de família, si s'escau

No hi ha programa

6

Emetre certificat d'empadronament del sol·licitant i adjuntar-lo a la documentació.

Programari de padró

7

Registrar al llibre de registre d'entrada de HIULS

Programa de Registre

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |