Sol·licitud de llicència de guals

Codi IT:

OT-GUA

Índex:

OT-GUA

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Aparcament, sortida de vehicles, pàrking, reserva de placa, renovació.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar llicència per l'accés d'entrada i sortida de vehicles privats a un local, edifici o casa des de la via pública (vorera).

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància normalitzada per cada cas (nou, canvi titular i canvi material).


- Plànol o croquis de l'emplaçament -> Guals nous


- Plànol del local o aparcament afectat -> Guals nous


- Croquis del gual si no es de tipus A o B -> Guals nous i canvi material


- Autorització de l'antic propietari -> Canvi nom titularitat Gual

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

- Tant la construcció del gual, com la seva senyalització és a càrrec del titular de la llicència, així com el seu manteniment.


- Recordeu que anualment caldrà fer efectiu el pagament de la corresponent taxa.


- La placa es pagarà a part un cop obtinguda la llicència i comprovat que tot sigui correcte.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

15 dies.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Quan es liquida:

Un cop atorgada la llicència i la placa.

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.


- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.
 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ord:   Núm. 6 (Llicència i placa gual) Art. 7

Ord:   Núm. 30 (ocupació vial pública).

Legislació

Legislació estatal:

-LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local

LEY 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Ordenança guals.

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

- En cas de ser un gual per local es demanarà llicència d'activitats prèvia.
- En cas de dubtes pregunteu a Jordi Ramírez de la Oficina Tècnica.

Procediment intern:

Llicència gual.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributaria, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

En cas de sol·licitar un gual per un locals demaneu la llicència d'activitats. En cas de no tenir-la iniciar la sol·licitud de llicència per activitats. Llicència activitats innòcues.

No hi ha programa.

2

Registrar la documentació complerta i correcta.

Registre.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |