Petició de mecanismes estalviadors d'aigua.

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Medi Ambient

Responsable:

Ester Canturri

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

campanya, estalvi, aigua, kit, economitzadors, mecanismes, estalviadors

Creat per:

Xavier Escribà / Esther Canturri

Aprovat per:

Xavier Escribà / Esther Canturri

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar mecanismes estalviadors d'aigua, en el marc de la campanya d'estalvi d'aigua.

Qui ho pot sol·licitar?

Tothom, s'instal·larà un kit per domicili.

Quan es pot sol·licitar?

Des del 15 de gener al 31 de març de 2008

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

 

Documentació a aportar:

- Rebut de l'aigua del domicili on s'hagin d'instal·lar els mecanismes estalviadors.

Període de resolució

10 díes.

Silenci Administratiu:

Positiu.

Altres observacions d'interès:

L'Ajuntament es posarà en contacte amb el sol·licitant per tal de programar el dia i hora per realitzar la instal·lació dels mecanismes estalviadors d'aigua.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

10 dies.

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Ordenança reguladora

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

 

Procediment intern:

 

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Especificar detalladament i pas per pas les accions o instruccions que ha de fer l'informe/tràmit.

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que el sol·licitant hagi omplert correctament la instància i porti el rebut de l'aigua del domicili on s'han d'instal·lar el mecanisme estalviador.

No hi ha cap problema que el sol·licitant sigui l'arrendatari o el propietari.

No hi ha programa.

2

Sobretot, comprovar que al punt 3 (dades instal·lació) hi consti el número de telèfon de contacte, sense el telèfon l'ajuntament no podrà contactar amb el sol·licitant per fer la instal·lació.

No hi ha programa.

3

Registrar-ho d'entrada, com a departament de destí Medi Ambient

No hi ha programa.

4

Si el sol·licitant vol realitzar l'amplicació dels trams del cànon de l'aigua i NO HI HA CUA :

1 - Comprobar, al programa de padró, que a la fulla padronal (convivència) hi ha més de tres persones, si no és així informar al sol·licitant que la petició d'ampliació de tram no tindrà efecte.

2 - Realitzar-li la petició d'ampliació de tram a l'ACA (agencia catalana de l'aigua) per internet.

Si tenim CUA, marcarem la instància com a pendent d'aquestes accions i es farà posteriorment.

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |