Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic.

Codi IT:

OT-TUR

Índex:

OT-TUR

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Activitats

Responsable:

David Almazan / Asumpció Roca

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Comunicació, habitatge, us turistic

Creat per:

Xavier Escribà / David Almazan

Aprovat per:

Xavier Escribà / David Almazan

Data efectivitat:

Nivell de versió:

003

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Comunicació prèvia per l'inici d'activitats d'habitatge d' ús turístic.

Qui ho pot sol·licitar?

El propietari de l'habitatge

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge/s d'ús turístic

Fotocòpia DNI (persones físiques) o NIF (empreses)

Fotocòpia de l'escriptura de constitució (sols societats)

Relació e annex dels habitatges de la meva propietat, sols si es demana per més d'un habitatge.

Període de resolució

Un cop presentada tota la documentació requerida correcta es resoldrà en un termini màxim de 15 díes

Silenci Administratiu:

Positiu.

Altres observacions d'interès:

Per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la informació serà remesa a la Direcció general de turisme, del departament d'empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya que és l'òrgan que resol aquesta tramitació.

 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

1 mes. 

Temps de resposta estimat de resolució:

2 setmanes.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Quan es liquida:

Un cop atorgada la llicència.

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.

 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:


Ordenances fiscals:

Ordenança fiscal n.9

Legislació

Legislació estatal:

.
 


Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell fa tramita la informació a la Direcció general de turisme, del departament d'empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya que és l'òrgan que resol aquesta tramitació.

Observacions internes:

Procediment intern:


Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributària, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Revisar que la sol·licitud estigui degudament omplerta :

-Sempre hi han de constar el propietari .

-El representant hi ha de constar quan qui signa no sigui el propietari.

-Si la gestió de l'habitatge no la porta el propietari, han de constar les dades de qui tingui encomanada la gestió.

-Empresa d'assistència i manteniment XXXXXXXXXXXXXX

No hi ha programa

2

Revisar que s'aporti la documentació a adjuntar.

No hi ha programa

3

 

Registrar-ho per finestreta única i com a organisme de destí :

Direcció general de turisme, del departament d'empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya 

 

No hi ha programa

4

Fer-ho arribar al departament d'Oficina tècnica , responsable d'activitats.

No hi ha programa

5

A nivell informatiu, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell fa la tramesa telemàtica de les dades de la sol·licitud per la plataforma EACAT a la Direcció General de Turisme que es qui resol.

Registre.

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |