Sol·licitud de llicència de rètols

Codi IT:

OT-RET 

Índex:

OT-RET

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Local, activitat, botiga, lletrero, façana, cartell.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar llicència per la instal.lació d'un rètol.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment. 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància normalitzada.


- Croquis del rètol amb alçat i secció de la façana


- Fotografia de façana actual o fotomuntatge.


- Plànol de situació o referència cadastral.

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

15 dies.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Quan es liquida:

Un cop atorgada la llicència 

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.


- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.
 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ord:   Núm. 6 (Llicència)     Art:  7

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

Legislació local

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

En cas de dubtes pregunteu a Jordi Ramírez de la Oficina Tècnica.

Procediment intern:

Llicència rètols

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributaria, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Preguntar si té llicència d'activitats en curs o emesa. En cas negatiu iniciar la sol·licitud per la llicència d'activitats. Activitats innòcues.

No hi ha programa.

2

Registrar la documentació

Registre.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |