Comunicació Prèvia d'activitats innòcues (noves, modificacions i canvis de nom)

Codi IT:

OT-EST 

Índex:

OT-EST

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Medi Ambient

Responsable:

David Almazan

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Sabateria, llibreria, immobiliària, botiga de roba, floristeria, oficina, perruqueria.

Creat per:

Xavier Escribà / David Almazan

Aprovat per:

Xavier Escribà / David Almazan

Data efectivitat:

Nivell de versió:

004

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Comunicació de la intenció d'iniciar l'exercici d'una activitat innòcua a l'Ajuntament (nova, modificació o canvi de nom)

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància normalitzada segons sigui activitat nova, modificació d'activitat o canvi de titular.
Cal veure la documentació demanada per cada cas a la instància. 

Període de resolució

Un cop presentada tota la documentació requerida correcta es resoldrà en un termini màxim d' 1 mes.

Silenci Administratiu:

Positiu.

Altres observacions d'interès:

Les activitats innòcues no estan compreses en cap dels annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats.

A mode d'exemple, són activitats innòcues aquelles que no comporten molèsties per sorolls, fums, olors o són perilloses. Exemples: locals destinats a l'activitat comercial amb una superfície màxima de 400 m2, locals de serveis (oficines en general, perruqueries, magatzems petits, bancs i caixes.) i despatxos professionals.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

1 mes. 

Temps de resposta estimat de resolució:

2 setmanes.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

 Un cop atorgada la llicència.

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.

 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Les esmentades a l'ordenança fiscal. 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

- LEY 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

- LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

Legislació autonòmica:

Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control d'activitats

Legislació local

Altres informacions d'interès:

- Si s'han de fer obres al corresponent local, s'ha de disposar de la llicència per poder fer la comunicació. 
- Si es vol posar un rètol exterior s'ha de demanar la llicència corresponent.
- Si, segons normativa, s'ha de disposar d'ASF (Autorització Sanitària de funcionament) cal demanar-la. 

Observacions internes:

- Informeu que fins que no s'hagi portat tota la documentació complerta i correcta no se li atorgarà la llicència.

 

- Activitats ramaderes/agrícoles no són innòcues.

 

- Activitats d'hostaleria no són innòcues.

 

- Forns de pa, xarcuteries, etc. amb obradors (transformacions de productes alimentaris) no són innòques.

Procediment intern:

Comunicació d'inici d'activitats innòcues.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributària, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Preguntar el tipus d'establiment a obrir i el seu emplaçament.

No hi ha programa

2

Preguntar si farà o s'ha fet obres. Informar que per fer la comunicació és necessari tenir la llicència d'obres concedida, cas de ser necessari.

No hi ha programa

3

 

Preguntar si posarà en rètol exterior. Fer la sol·licitud si cal.

No hi ha programa

4

Respecte a la documentació aportada, sobretot comprobar que l'IAE (Impost Activitats Econòmiques) ja sigui el corresponent al nou emplaçament d'activitat, cas de ser canvi de local.
Si la valoració és d'una activitat de innòcua, comprobar la documentació corresponent. En cas de dubte consulteu a Medi ambient

No hi ha programa

5

Registrar la documentació. 

Registre.

6

 Posar la documentació a la safata d'Oficina Tècnica

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |