Baixa al padró d'habitants per canvi de residència

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

OAC

Responsable:

Enric Manyà

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Donar-se de baixa, domicili, trasllat.

Creat per:

Xavier Escribà/ Enric Manyà

Aprovat per:

Xavier Escribà/ Enric Manyà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit mitjançant el qual una persona deixa de figurar en el padró municipal d'habitants de la ciutat de la Seu d'Urgell.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada major de 16 anys o en cas de menors el seu pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment

On es pot sol·licitar?


Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Baixa per canvi de residència d'espanyols i estrangers que passen a viure a un altre municipi d'Espanya:

 

- L'interessat ha d'empadronar-se a l'Ajuntament de la localitat on vulgui figurar al padró municipal d'habitants. Aquest ajuntament serà qui notifiqui per escrit a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell la baixa.

 

Baixa per canvi de residència d'espanyols que passen a viure a un altre municipi fora d'Espanya:

 

- L'interessat ha d'anar al consolat espanyol més proper al domicili de residència estranger a informar del canvi de residència. Un cop s'hagi informat serà el Consolat que informi de la baixa a l'INE i aquest a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

 

Baixa per canvi de residència d'estrangers que passen a residir fora d'Espanya

 

- Sol·licitud genèrica.

- Fotocòpia de la targeta de residència o passaport i en cas de venir un representant del sol·licitant s'ha de portar una autorització.

Període de resolució

Immediat

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Només es fan baixes fora d'Espanya. Les demés baixes es fan de manera automàtica al donar-se d'alta en un altre padró d'habitants.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

Immediat

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Quan es liquida:

Al moment

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

-Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre

por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

-Resolución de 1 de abril de 1997

 (Derogado apartado III "Revisión anual del Padrón municipal" y Disposición Transitoria 3ª, por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)

 

 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.

-Resolución de 4 de julio de 1997

(Derogado apartado 8 "Revisión anual del Padrón" por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)

de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.

-Ley 30/1992, de 26 de novembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre

de Protección de Datos de Carácter Personal.

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

- En cas que un espanyol canvi de residència fora d'Espanya es rebrà un error 76 dels fitxer d'intercanvi mensual que envia l'INE.

 

- En cas de baixa per defunció consulteu la corresponent IT.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Padró d'habitants.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Preguntar per la tipologia de la baixa.

No hi ha programa

2

Donar informació de com es fa la baixa per la tipologia corresponent.

No hi ha programa

3

En cas de ser un estranger i anar a residir fora d' Espanya revisar la documentació i procedir a fer la baixa a la aplicació de Padró.

Descarregar document

No hi ha programa

4

Fer signar la baixa a l'interessat i lliurar-li una còpia.

No hi ha programa

5

Cobrar la taxa

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |