PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR MUNICIPAL D'INFANTS, ALUMNES NOUS, CURS 2015-16.

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

ENSENYAMENT

Referent:

Unitat:

ENSENYAMENT

Responsable:

Eli Valls - Ext. 8086

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

pre-inscripció , llar, infants, escola , nens, infants, educació, ensenyament, menairons

Creat per:

Xavier Escribà

Aprovat per:

Eli Valls / Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la preinscripció a la llar d'infants municipal els Minairons pel curs 2015-16

Qui ho pot sol·licitar?

Pares d'alumnes que hagin nascut entre el 1 de gener de 2013 i el 14 de març 2015.

Quan es pot sol·licitar?

Del dilluns 4 de maig 2015 al 15 de maig 2015

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Sol·licitud de preinscripció de la llars d'Infants.
Fotocòpia del Llibre de família
Fotocòpia DNI o NIE pares o tutors
Fotocòpia Tarja sanitària del menor
Altres documents acreditatius de situacions especials descrits a les bases.


Període de resolució

El 25 de maig 2015, aprovació per la JGL de la llista provisional d'admesos i exclosos.
El 2 de juny 2015, aprovació per la JGL de la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:


Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí, veure les bases

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ordenança Fiscal, llar municipal infants - Minairons

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Bases reguladores procediment d'admisió/preinscripció a les llars municipals d'infants pel període 2014-15

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Entregar les Bases, la Solicitud i el Calendari

 

2

Comprovar que s'han omplert correctament totes les dades requerides

 

3

Comprobar que s'entrega la documentació obligatòria.

 

4

Comprobar si es compleixen alguna de les circumstàncies que puntuen als barems (mirar a l'annex de les bases) i que adjunten la documentació necessària. Va bé fer les preguntes als interessats per si compleixen alguna de les circumstàncies de les bases.

 

5

Informar de calendari de publicació de les llistes d'admesos.

 

6

Cas de consultes ó casos complicats, derivar-los al servei d'educació - Eli valls Ext. 8087

 

7

Registrar la documentació al departament d'ensenyament

Programa de Registre 

8

Ficar la documentació a la safata d'ensenyament

 

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |