Alta per naixement

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

OAC

Responsable:

Enric Manyà

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Naixement, nen, nena, empadronar-se, padró, inscripció.

Creat per:

Xavier Escribà/ Enric Manyà

Aprovat per:

Xavier Escribà/ Enric Manyà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit que permet inscriure en el registre del padró d'habitants de la Seu d'Urgell un recent nascut.

Qui ho pot sol·licitar?

El pare, mare o tutor del nadó.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment

On es pot sol·licitar?


Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Per tots els casos

Document d'identitat original

Llibre de família o document que acrediti la tutela

 

Per nadons nascuts a Andorra amb pare o mare empadronat a la Seu d'Urgell

Document del Consolat d'Espanya a Andorra que acrediti que el nascut no es resident al Consolat d'Andorra.

Període de resolució

Immediat

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

Immediat

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

-Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre

por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

-Resolución de 1 de abril de 1997

 (Derogado apartado III "Revisión anual del Padrón municipal" y Disposición Transitoria 3ª, por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)

 

 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.

-Resolución de 4 de julio de 1997

(Derogado apartado 8 "Revisión anual del Padrón" por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)

de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.

-Ley 30/1992, de 26 de novembre

 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre

 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Abans de donar d'alta al nadó s'ha de comprovar que el pare, mare o tutor estigui empadronat prèviament a la Seu d'Urgell.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Padró d'habitants.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

1

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |