Sol·licitud d'obra menor

Codi IT:

OT-OME 

Índex:

OT-OME 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Miquel Duelo

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Obres, construcció, reforma, enderroc.

Creat per:

Xavier Escribà / Miquel Duelo

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar llicència per la realització d'una obra o reforma considerada com a menor.
 
Es consideren obres menors les següents tipologies d'obres:
 
1. Ascensor o muntacargues

2. Canvi o modificació de fusteria exterior

3. Col·locació de bastida, pont penjat o escaladors

4. Canvi de coberta sense afectar estructura

5. Col·locació de portes i reies a façana

6. Enderroc o construcció d'envans a habitatges

7. Enderroc o construcció d'envans a locals o pisos que no siguin habitatge

8. Instal·lacions, baixants i canonades (aigua, llum, gas...)

9. Obertura de rases a via pública per conexió d'instal·lacions

10. Reformes en locals o habitatges sense afectar envans ni estructures

11. Reformes que afectin estructures.

12. Reformes en bany o cuina

13. Restauració de façanes

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Veure quadre al dors de la sol·licitud

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Sempre que l'obra afecti a estructura de l'habitatge o local es demanarà un projecte visat per un tècnic qualificat.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

1 mes.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

Un cop atorgada la llicència. 

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.

 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Les esmentades a la corresponent ordenança fiscal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Ordenança núm. 3 art.1 i següents.

Ordenances fiscals:

Ord: Núm.3 (ICIO)             Art:8

Legislació

Legislació estatal:

-LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

-LEY 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislació autonòmica:

- DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

- DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

Legislació local

Pla General d'Ordenació de la Seu d'Urgell.

Altres informacions d'interès:

- Si en fer les obres s'ocuparà la via pública s'ha de demanar la llicència corresponent.

 

- Si es fan reformes per una nova activitat s'ha de fer la sol·licitud de la llicència d'activitats corresponent i, si cal, la de llicència de rètols.

Observacions internes:

En cas de dubtes pregunteu a l'Oficina Tècnica.

Procediment intern:

Llicències obres menors.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributaria, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que correspon a una obra menor. Identificar l'obra menor amb la tipologia corresponent al quadre.
Comprovar que s'hagi aportat la documentació necessària segons la tipologia de l'obra, descrita al quadre.

En cas de dubte trucar a la Oficina Tècnica.

2

Preguntar si ocuparà la via pública. En cas afirmatiu, iniciar la sol.licitud de la corresponent llicència. Llicència d'ocupació de la via pública.

Preguntar si la reforma (en el seu cas) es fa per una nova activitat. En cas afirmatiu iniciar la sol·licitud corresponent de llicència d'activitat i si cal de rètol. Llicència activitat innòcua i Llicència rètol.

No hi ha programa

3

 

Segons el tipus d'obra s'haurà d'adjuntar la documentació que consta al quadre del dors. Cas que el sol·licitant no aporti part de la documentació requerida, ho farem constar a "Observacions OAC", indicant també si té previst de portar-ho. Si el ciutadà no té la foto impressa i la vol enviar per correu electrònic ho pot fer a oficinatecnica@aj-laseu.cat

No hi ha programa

4

 

Registrar la documentació.

Registre.

5

 

Posar la sol·licitud a la safata de la Oficina Tècnica.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |