SOL·LICITUD INFORMACIÓ AJUTS AL LLOGUER DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2011

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

HIUSSL / Nuri Obilos (ext. 8055)

Responsable:

Xavier Escribà /Nuri Obiols

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

ajuts, vivenda, lloguer, rebuts

Creat per:

Nuri Obiols / Xavi Escriba

Aprovat per:

Nuri Obiols / Xavi Escriba

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Sol·licitud informació ajuts al lloguer a través d'entrevistes personalitzades

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest 2011, sols les persones que ja són perceptores de la prestació permanent al lloguer 2010. Pel moment no hi ha nova convocatòria.

Quan es pot sol·licitar?

Fins el 22 de juliol 2011

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'OAC o a l'Oficina Jove, també per telèfon al 973355608 o 973350010 ext 8014

On es pot sol·licitar?

Oficina Jove de l'Alt Urgell

Edifici de l'escorxador

25700 La Seu d'Urgell
 
Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, 1
25700 La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010

Documentació a aportar:

Per l'entrevista s'ha de portar la documentació requerida al document.

En quan al certificat d'empadronament històric i convivència, no cal que el reculli el ciutadà a l'Ajuntament, l'OAC els trametrà directament a HIULS.

Període de resolució

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

En quan al certificat d'empadronament històric i convivència, no cal que el reculli el ciutadà a l'Ajuntament, l'OAC els trametrà directament a HIULS.

Si ve algún ciutada demanan-nos el certificat d'empadronament històric o convivència per aquest tràmit l'informarem que l'OAC els donarà directament a HIULS i no és necessari que els recolleixi el ciutadà.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

0

Informar que s'ha obert la convocatòria només per a antics perceptors.

Informar que pel moment, no s'ha obert convocatòria per nous sol·licitants.

 

1

Per realitzar l'entrevista personalitzada s'ha de demanar hora a l'Oficina Jove , podem trucar i demanar hora (la informrem al ciutadà) o dirigir-hi el ciutadà.

Els díes d'atenció són dilluns , dimecres i divendres

 

2

Registrarem com a registre de finestreta única però no ho enviarem, ho farem arribar a HIULS.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |