Sol·licitud de targeta d'accès zona peatonal

Codi IT:

OT-TAR 

Índex:

OT-TAR

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Pilones, restricció, trànsit.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar una targeta que permeti l'accès per vehicles a la zona peatonal del municipi.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Tots els casos:

 

- Instància genèrica amb la descripció del motiu pel qual sol·liciten la tarjeta.

 

- En cas de ser un sol·licitant amb invalidessa s'haurà de presentar un document justificatiu d'aquesta.

 

- En cas de ser titular d'un gual cal presenta la llicència corresponent.

 

- En cas de ser titular d'un establiment cal aportar la llicència d'activitats o el rebut de la contribució.

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Els motius pels quals s'atorga la tarjeta d'accès a zona peatonal són els següents:

 

- Invalidessa del sol·licitant

 

- Titularitat d'un gual dins de la zona peatonal.

 

- Titularitat d'un establiment.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

15 dies.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

Un cop atorgada la targeta. 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Ordenança reguladora

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

En cas de dubtes pregunteu a Jordi Ramírez de l'Oficina Tècnica.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Registrar la documentació.

Registre.

2

Posar la sol·licitud a la safata de la Oficina Tècnica.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |