Sol·licitud d'obra major

Codi IT:

OT-OMA 

Índex:

OT-OMA 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Enderroc, obra nova, reforma, habitatge, casa, legalització.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol.licitar llicència per la realització d'una obra o reforma considerada com a major.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància normalitzada.

- Plànol de l'emplaçament o referència cadastral.

- Projecte tècnic.

- Assumeix del tècnic.

- Pressupost.

- Full Estadística edificació i habitatge.

Període de resolució

- 2 mesos des de la entrada de tota la documentació complerta i correcta.

Silenci Administratiu:

Positiu

Altres observacions d'interès:

- En cas de ocupar la via pública s'ha de sol.licitar la corresponent llicència d'ocupació de la via pública per obres.

- S'ha de dipositar una fiança en quan es recull la llicència d'obra major.


- La placa d'obra major es paga separadament de la llicència.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

1 mes i 15 dies

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

Un cop atorgada la llicència. 

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.

 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Les esmentades a la corresponent ordenança fiscal de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Ordenança núm. 3 art.1 i següents.

Ordenances fiscals:

Ord: Núm 6 (Llicència)     Art: 7

Ord: Núm.3 (ICIO)             Art:8

Legislació

Legislació estatal:

- LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

- LEY 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislació autonòmica:

- DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

- DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

Legislació local

Pla General d'Ordenació de la Seu d'Urgell.

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

- Comproveu que el projecte tècnic contingui el segell del col.legi oficial visador.


- Pregunteu si ocuparà la via pública, informeu que en cas positiu ha de tramitar la corresponent llicència.


- En cas de dubtes pregunteu a Jordi Ramírez de la Oficina Tècnica.

Procediment intern:

Llicències obres majors.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributaria, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que correspon a una obra major.
Comprovar que s'hagi aportat la documentació.

En cas de dubte trucar a la Oficina Tècnica.
 

No hi ha programa

2

Preguntar si ocuparà la via pública. En cas afirmatiu, iniciar la sol.licitud de la corresponent llicència. Llicència d'ocupació de la via pública.

No hi ha programa

3

 

Preguntar si la reforma o obra es fa per una nova activitat. En cas afirmatiu iniciar la sol.licitud corresponent de llicència d'activitat i si cal de rètol. Link sol. Llicència activitat innòcua  i Llicència rètol. 

No hi ha programa

4

 

Registrar la documentació.

Registre.

5

 

Posar la sol·licitud a la safata de la Oficina Tècnica.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |