Sol·licitud de Queixa al Síndic de Greuges de la Seu d'Urgell

Codi IT:

OAC-QUE 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

OAC

Responsable:

Nuria Obiols (Ext. 604)

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Denúncia, suggerència, queixa, suggeriment.

Creat per:

Nuria Obiols / Xavier Escribà

Aprovat per:

Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per fer arribar una queixa sobreun greuge provocat per alguna actuació o resolució de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell o de qualsevol dels organismes que en depenen.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o Jurídica que incoqui un interés legítim en relació al greuge que formuli.

Quan es pot sol·licitar?

1 any des del greuge.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

 

- Telemàticament completant el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància.

- Qualsevol que pugui servir per aclarir el cas.

Període de resolució

Depèn del tipus de petició.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

45 dies.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Ordenança Reguladora del Síndic Municipal de Greuges

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Assegurar-se que són queixes dels ciutadans en les seves relacions amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell o dels organismes que en depenen.
Queden fora del seu àmbit d'actuació les que especifica el reglament .

Registre

2

Fer-ne el registre i dirigir-ho al departament de l'oficina del síndic.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |