Sol·licitud de llicència d'ocupació via pública per obres

Codi IT:

OT-OVO 

Índex:

OT-OVO 

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Bastida, escalador, pont penjant, andami, xarxa de protecció, vorera, carrer.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar llicència per l'ocupació de la via pública per obres.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

Telemàticament.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància normalitzada.

 
- Croquis de la ocupació o plànol de l'emplaçament.

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

- La resolució es farà per Junta de Govern Local desprès d'un de la elaboració d'un informe tècnic.


- No es podrà fer efectiva la ocupació fins que no s'obtingui la llicència.
 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

15 dies.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Quan es liquida:

Un cop otorgada la llicència 

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.


- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.
 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ord: Núm. 6 (Llicència)      Art:  7

Ord:  Núm. 30 (Ocupació via pública)

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

Legislació local

 

Altres informacions d'interès:

Es necessari tenir llicència d'obres per sol·licitar la ocupació.

Observacions internes:

- Important que estiguin informats tots els camps de l'apartat " dades de la ocupació"  a la instància.


- A les característiques de l'ocupació descriviu la ocupació a fer.


- En cas de dubtes pregunteu a Jordi Ramírez de la Oficina Tècnica.


- En cas de una ocupació per unes hores amb o sense tall de la via pública es tramitarà com ocupació de la via pública per la policia local.

Procediment intern:

Llicència Ocupació de Via Pública per obres.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributaria, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Pregunteu i comproveu que te llicència d'obres. En cas negatiu obriu la IT corresponent.

No hi ha programa.

2

Registrar la documentació

Registre.

3

Posar la sol.licitud a la safata d'Oficina Tècnica.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |