Informació sobre Beca per Universitaris de l'Alt Pirineu i Aran

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Departament Joventut / Carli Farras (ext. 608)

Responsable:

Xavier Escribà / Carli Farras

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

beca, alt pirineu, aran, solsones, universitat

Creat per:

Carli Farras / Xavi Escriba

Aprovat per:

Carli Farras / Xavi Escriba

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Informació per tramitar la sol·licitud de la Beca per Universitaris de l'Alt Pirineu i Aran

Qui ho pot sol·licitar?

Tots els estudiants empadronats en l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aràn i també del Solsonés.

Quan es pot sol·licitar?

Des del 05/02/2010 fins al 05/03/2010

Com es pot sol·licitar?

Com es pot sol·licitar?

Telemàticament
 

On es pot sol·licitar?

Informació i assessorament:
Punt Jove Actiu
Camí de la Palanca

Edifici l'Escorxador
25700 La Seu d'Urgell

Documentació a aportar:

- Fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys. En cas que el DNI sigui el model antic (sense lletra) serà necessari el NIF. En cas de ser estranger no comunitari heu d'adjuntar el permís de residència.

- Document de l'entitat bancària en el qual es faci constar el Codi Compte Client i els titulars del  compte o bé fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o compte corrent on constin aquestes dades. El sol·licitant ha de ser titular o cotitular del compte.

- Fotocòpia de l'imprès de la matrícula corresponent al curs 2009-2010, amb el document acreditatiu conforme s'ha fet efectiu el pagament.

- Certificat municipal de convivència de la persona sol·licitant.

- Signatura d'autorització de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 18 anys en data 31 de desembre de 2008.

 

Període de resolució

no s'aplica

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:


Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació autonòmica

Tràmits relacionats:

Tramitació Volant de Convivència

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

0

Donar la informació: Documentació a presentar, esborrany de sol·licitud i informació

 

1

Explicar el procediment a seguir (primer enviar la sol·licitud via internet, després imprimir el resguard que posteriorment s'ha de portar o enviar per correu ordinari a AGAUR amb tots els documents adjunts - La direcció d'AGAUR està a la sol·licitud: Via Laietana, 28, 2ª planta 28003 Barcelona - o bé a les secretaries de la facultats on estudien o bé en qualsevol administració amb finestreta única com l'OJAU o la OAC.

 

2

Treure el certificat de convivència gratuïtament.

 

3

Informar que poden treure tota la informació des de la web de la Oficina Jove de l'Alt Urgell www.puntjoveactiu.cat o des de la web d'AGAUR

 

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |