Sol·licitud de llicència d'Ocupació de Via Pública per activitats generals

Codi IT:

GO-OVP 

Índex:

GO-OVP 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Governació

Responsable:

Antonio Vinyals

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Gelats, parada, venda, renovar, castanyeres, xurreria.

Creat per:

Xavier Escribà / Antonio Vinyals

Aprovat per:

Xavier Escribà / Antonio Vinyals

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar una llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions temporals desmuntables a ubicar en espai destinat a ús públic.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona titular o representant de la instal·lació.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment, correu o fax. 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Ocupació de la via pública per comerç fix:

 

- Instància.

- Llicència de l'activitat

- Croquis de la ocupació.

 

 

Quioscos de gelats, venda de castanyes o roses (fira de Sant Jordi):

 

- Instància, incloent la informació de la superfície a ocupar i la durada de la ocupació.

- Atraccions o remolcs alimentaris (com ara xurreries):

- IAE/ Declaració Censal (model 036)

- Autònoms

- Acreditació de que s'està al corrent del pagament de la pòlissa de l'assegurança de la responsabilitat civil.

 

Circ:

 

- Instància, incloent la informació de la superfície a ocupar i la durada de la ocupació.

- IAE/ Declaració Censal (model 036)

- Autònoms

- Acreditació de que s'està al corrent del pagament de la pòlissa de l'assegurança de la responsabilitat civil.

- Certificacions de seguretat de les instal·lacions i materials.

Període de resolució

1 mes aproximadament, depenent de les dates de l'ocupació.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

En el cas del circ abans de la obertura s'haurà de aportar el Certificat d'instal·lació i fer un dipòsit per la fiança.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

2 setmanes.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí, excepte en casos determinats, com per exemple parades de Sant Jordi.

Quan es liquida:

 Un cop atorgada la llicència.

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.

 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ord: Núm. 6        Art: 7

Ord: Núm. 30

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Llicències per ocupació de via pública per activitats generals.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributària, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Registrar documentació.

Registre.

2

Posar la sol·licitud a la safata de Governació.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |