PRESENTACIONS PERMANENTS AL LLOGUER JUST. AJUTS LLOGUER DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

HIUSSL / Nuri Obilos (ext. 8055)

Responsable:

Xavier Escribà /Nuri Obiols

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

ajuts, vivenda, lloguer, rebuts

Creat per:

Nuri Obiols / Xavi Escriba

Aprovat per:

Nuri Obiols / Xavi Escriba

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per presentar rebuts per aquells ciutadans que han demanat l'ajuda al lloguer a la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ANTIC PERCEPTOR que hagi tingut resolució favorable al 2012 i que no portin més de 4 ans rebent l'ajut.

Els majors de 65 anys amb resolució favorable del 2012, cobraran encar que portin més de 4 anys rebent-lo.

El sol·licitant cal que sigui titular d'un contracte de lloguer a la Seu o comarca de l'Alt Urgell.

Quan es pot sol·licitar?

Del 11 al 25 d'abril

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

 

On es pot sol·licitar?

Oficina Jove de l'Alt Urgell

Edifici de l'escorxador

25700 La Seu d'Urgell
 
Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, 1
25700 La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010

Documentació a aportar:

Sol·licitud inscripció omplerta i signada

Fotocòpia compulsada del DNi del Sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència.

Fotocòpia compulsada dels rebuts pagats el 2013

Fotocòpia compulsada del contracte de lloguer

Justificants dels ingressos de la unitat de convivència (renda 2012)

Informe de Vida laboral

Certificat de convivència , l'aporta directament l'Ajuntament.

Període de resolució

3 messos

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

L'ajuntament de la Seu d'Urgell, no otorga les ajudes, només fa de mitjancer amb la Generalitat de Catalunya.

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

0

Els usuaris rebran un SMS i trucaran a l'OJAU o OAC, cal donar-los hora per entrevista recordant-los que portin tota la documentació. L'agenda la porta la Sabina

 

1

Aquest tràmit el fan la Nuri Obiols o la Yolanda (Habitatge)
1era entrevista : Facilitar la sol·licitud, revisar documentació, fotocopiar-la, compulsa i registre. En cas de faltar documentació es dóna hora per 2ona entrevista.
2ona entrevista : Revisar documentació pendent, compulsa i registre

11 al 25 d'abril 2013


 

 

3

2

Aquest pas el fan la Nuri Obiols y la Yolanda (Habitatge)
Entrar a l'aplicatiu XMLLS la sol·licitud

 

Maig-Juny 2013
 

No hi ha programa

4

Aquest tràmit el fan la Nuri Obiols o la Yolanda (Habitatge)
3era entrevista : Justificació lloguer 2013, entrega ajut al lloguer.

Desembre 2013/Gener 2014

 

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |