PRESENTACIÓ REBUTS DE LLOGUER PELS AJUTS A LLOGUER DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

HIUSSL / Nuri Obilos (ext. 8055)

Responsable:

Xavier Escribà /Nuri Obiols

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

ajuts, vivenda, lloguer, rebuts

Creat per:

Nuri Obiols / Xavi Escriba

Aprovat per:

Nuri Obiols / Xavi Escriba

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per presentar rebuts per aquells ciutadans que han demanat l'ajuda al lloguer a la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona titular d'un ajut al lloguer de la generalitat de catalunya

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 12 de gener 2011

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

 

On es pot sol·licitar?

Oficina Jove de l'Alt Urgell

Edifici de l'escorxador

25700 La Seu d'Urgell
 
Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, 1
25700 La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010

Documentació a aportar:

Sol·licitud finestreta única (model específic, descarregar-lo d'aquesta IT)

Fotocòpia compulsada dels rebuts pendents de presentar, la compulsa la faran al moment de presentar els rebuts

Període de resolució

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Registrarem de finestreta única, amb la instància que podeu descarregar des d'aquesta IT, però ho farem arribar a HIULS (Nuri Obiols)

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

0

La instància a omplir és l'específica de registre de finestreta única que es pot descarregar d'aquesta IT

 

1

Farem les fotocòpies compulsades dels rebuts que ens presentin, no es cobren.

 

2

Registrarem com a registre de finestreta única però no ho enviarem, ho farem arribar a HIULS.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |