Borsa Jove d'Habitatge

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Carli Farras

Responsable:

Xavi Escribà/Carli Farras

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

ajuts, vivenda, lloguer, rebuts

Creat per:

Xavi Escriba/Carli Farras

 

Aprovat per:

Xavi Escriba/Carli Farras

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit que serveix per mediar entre propietaris de pisos i joves menors de 35 anys per facilitar-los l'accés a un habitatge lliure del mercat.

Qui ho pot sol·licitar?

Tots els joves fins a 35 anysi que puguin acreditar una font regular s'ingressos

Quan es pot sol·licitar?

Tot l'any

Com es pot sol·licitar?

Presencialment a l'OAC o a l'OJAU

Com es pot sol·licitar?

A l'OAC es pot donar la 1era informació i dirigir el Jove a l'OJAU

On es pot sol·licitar?


OFICINA JOVE ALT URGELL (OJAU)
Tel. 973355608
Edifici de l'Escorxador
Camí palanca s/nDocumentació a aportar:

Fotocòpia compulsada del DNI i/o NIE de tots els membres de la unitat de convivència

3 darreres nòmines o altra font d'ingressos regulars

Període de resolució

NO

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

0

1era atenció informativa OAC o OJAU
Facilitar una primera informació a l'interessat i cas que sigui a l'OAC adreçar-lo a l'OJAU

 

1

Ja a l'OJAU, es fa una petita entrevista que ajuda a omplir el document de petició d'habitatge, descrivint les necessitats que hi ha en quan a espais i les fonts d'ingressos

 

3

La tècnica d'habitatge de l'OJAU estudiarà quins habitatges disponibles compleixen els requisits demanats pel jove i el cita per a mostrar-li la disponibilitat

No hi ha programa

4

Cas d'existir acord, es realitza un contracte d'arrendament i es signa. Posteriorment es fa un seguiment del contracte.

 

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |