Certificat de convivència actual

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC 

Referent:

Unitat:

OAC 

Responsable:

Enric Manyà 

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Conviure, residir, habitar, familia, padró.

Creat per:

Xavier Escribà/ Enric Manyà

Aprovat per:

 Xavier Escribà/ Enric Manyà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001 

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Certificat signat que acredita l'empadronament de totes les persones que conviuen en un mateix domicili d'acord amb les dades actuals que hi consten en el Padró Municipal d'Habitants.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada major de 16 anys o en cas de menors el seu pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

 

Telemàticament.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- DNI, passaport, targeta de residència, carnet de conduir original o en cas de menors sense identificació es demanarà el llibre de família.

- En cas de venir un representant del sol·licitant també s'ha de portar una autorització d'aquest últim.

Període de resolució

4 díes hàbils.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Aquest certificat només és necessari únicament per tràmits judicials, en els demés casos expediu un volant.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

2 dies

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Quan es liquida:

Al moment de la recollida del certificat.

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ord:   6    Art:   6

Legislació

Legislació estatal:

-Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre

por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

-Resolución de 1 de abril de 1997

 (Derogado apartado III "Revisión anual del Padrón municipal" y Disposición Transitoria 3ª, por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)

 

 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.

-Resolución de 4 de julio de 1997

(Derogado apartado 8 "Revisión anual del Padrón" por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)

de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.

-Ley 30/1992, de 26 de novembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre

de Protección de Datos de Carácter Personal.

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Únicament s'expediran certificats en comptes de volants.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Padró d'habitants

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Revisar la documentació aportada.

No hi ha programa.

2

Verificar les dades del padró amb el ciutadà.

Padró d'habitants.

3

Imprimir certificat.

Padró d'habitants.

4

Deixar el certificat a la safata "pendent de signar".

No hi ha programa.

5

Recollir certificat signat

No hi ha programa.

6

Entregar el certificat i cobrar la taxa al ciutadà.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |