Tràmit per a sol·licitar l'ajut al lloguer de la Generalitat de Catalunya.

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Departament Joventut / Carli Farras (ext. 608) -> joves

HIUSSL / Nuri Obilos (ext. 604) ->no joves

Responsable:

Xavier Escribà / Carli Farras / Nuri Obiols

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

arrendament, ajut, ajuda, lloguer, Generalitat, vivenda

Creat per:

Carli Farras / Ricard Salvat

Aprovat per:

Carli Farras / Ricard Salvat

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar l'ajuda al lloguer a la Generalitat de Catalunya.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que sigui titular del contracte de lloguer.

Quan es pot sol·licitar?

Antics sol·licitants, perceptors de l'ajut en anteriors convocatòries: fins al 30 de juny del 2008.

Nous sol·licitants amb contractes anteriors a l'01/01/2008: fins al 30 de juny del 2008.

Nous sol·licitants amb contractes realitzats o supervisats per les Borses de Mediació o les Borses Joves, a partir de l'01/01/2008: fins al 31 d'octubre del 2008.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

 

On es pot sol·licitar?

Informació i assessorament:

Joves de 18 a 35 anys

Punt Jove Actiu

Plaça del Carme, 1

25700 La Seu d'Urgell

Altres col·lectius

Núria Obiols, ajuntament ext. 604

 

Presentació i compulsa de documents:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, 1

25700 La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010

Documentació a aportar:

  • Sol·licitud d'inscripció omplerta i signada.
  • Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència.
  • Fotocòpia compulsada del Contracte de Lloguer.
  • Justificant de tenir una font regular d'ingressos.
  • Informe de vida laboral.
  • Certificat de convivència.

Període de resolució

Aproximadament 3 mesos.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell no atorga les ajudes, només fa d'intermediari entre els Ciutadans i la Generalitat de Catalunya.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

0

Si ho demana un jove, informar que surt més bé l'ajuda per a la emancipació i que sols es pot demanar una (són incompatibles)

 

1

Facilitar la sol·licitud i el dossier d'informació.

 

2

Comprovar que la sol·licitud estigui signada (la sol·licitud i les delcaracions responsables).

descarregar els documents de l'apartat lloguer

No hi ha programa

3

Compulsar els documents que cal adjuntar:

1- DNI de tots els membres de la unitat de convivència.

2- El contracte de lloguer.

3- Informe de vida laboral.

4- Certificat d'ingressos. 

No hi ha programa

4

REGISTRE D'ENTRADA PER FINESTRETA ÚNICA, però dirigir la sol·licitud al departament de HIUSSL (Habitatge i Urbanisme Seu SL), Nuri Obiols (ext. 604)

Registre

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |