Sol·licitud de documentació, nou sistema de descomptes túnel del cadí

Codi IT:

GT-

Índex:

GT-

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Gestió Tributària / OAC

Responsable:

Josep Mª Ritort / Enric Mañà

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

tunel, cadi, tributs, pagaments, rebuts, empadronament

Creat per:

Xavier Escribà / Josep Mª Ritort

Aprovat per:

Xavier Escribà / Josep Mª Ritort

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la documentació necessària pel nou sistema de descomptes del túnel del cadí.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física interessada, cas de no presentar-se l'interessat ha d'aportar autorització.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment

Com es pot sol·licitar?

Presencialment

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

El tràmit és finalista, no s'ha de sol·licitar per instància, es fa al moment.

Període de resolució

Immediat

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Temps de resposta estimat de resolució:

 

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No.

Quan es liquida:

Període de pagament:

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

Legislació local

 

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Padró d'habitants i Gestió tributària.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Consultarem a ABSIS -> Recaptació -> Gestió Recaptació, per assegurar-nos que l'interessat no té deute d'impostos pendent de pagament amb l'Ajuntament.
Considerem que el deute és definitivament pendent quan ha expirat el periode de voluntària, en cas de dubte podem fer la consulta telefònicament a Recaptació.

Programari Recaptació

2

Si hi ha deute pendent -> dirigirem el sol·licitant a Recaptació perquè pugui liquidar el deute o informar-se'n.

Si no hi ha deute -> Anirem al programa de padró per fer el volant d'empadronament però eligirem l'anomenat com a "Volant Túnel del Cadí", l'imprimirem i l'entregarem al ciutadà.

Programari Padró.

3

També podem informar al ciutadà de la resta de documentació que ha de presentar al Consell Comarcal .

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |