Sol.licitud de llicència per ocupació de la via pública per terrasses, taules i cadires

Codi IT:

OT-OVP

Índex:

OT-OVP

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Terrassa, bar, cafeteria, restaurant, vorera, carrer.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la instal·lació de terrasses, taules i cadires annexes a tot tipus de bars, cafeteries, restaurants i en general de qualsevol establiment dedicat a la venda de menjars, begudes o gelats.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

- Ha de disposar d'una llicència d'activitats.


- No es podrà ocupar la via pública sense llicència prèvia.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Temps de resposta estimat de resolució:

15 dies

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

Per autoliquidació al moment de fer la sol·licitud.

Període de pagament:

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

Ord: Núm.6 (Llicència)    Art:7

Ord: Núm.30 (Ocupació via pública)

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Ordenança reguladora

                      

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

En cas de dubtes pregunteu a Roser Español de la Oficina Tècnica (Ext 8045)

Procediment intern:

Llicència ocupació via pública per terrasses, taules i cadires.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributaria, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Especificar detalladament i pas per pas les accions o instruccions que ha de fer l'informe/tràmit.

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Preguntar i comprovar si està a la llista adjunta (llistat de taules i cadires).
- En cas afirmatiu: dirigir-los a Recaptació perquè els facin la liquidació, un cop la tinguin feta hauràn de pujar a registrar la sol·licitud de llicència a l'OAC.
- En cas negatiu: els farem omplir la instància de sol·licitud de revisió municipal prèvia a la llicència d'OVP i el croquis (va junt), ho registrarem i deixarem per repartir a Via Pública . Informarem al sol·licitant que el tècnic es ficarà en contacte per telèfon amb ell i farà la revisió, un cop feta i si s'escau, el tècnic autoritzarà per poder liquidar a recaptació i registrar la sol·licitud de llicència a l'OAC:

 

2

Registrar la documentació.

Registre.

3

Posar la sol·licitud a la safata de la Oficina Tècnica.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |