Sol·licitud Ajuts extraordinaris per paliar la crisi

Codi IT:

ES-ACT

Índex:

ES-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis Socials

Responsable:

Anna Vives, ext. 654 (recepció)

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

ajuts, serveis socials, crisi

Creat per:

Xavi Escribà / Anna Vives

Aprovat per:

Xavier Escribà / Anna Vives

 

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar els ajuts extraordinaris per pal·liar la crisi.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona, major d'edat i que faci més de 2 anys que està empadronada al Municipi de la Seu d'Urgell.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 1 d'Abril 2009

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, s/n 25700
La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Oficina dels Serveis Socials de l'Ajuntament

Entrada per Portal de Cerdanya

 


 
 

Documentació a aportar:

Sol·licitud
Fotocòpia del DNI/ NIE de la persona sol.licitant i de totes les persones majors d'edat que conviuen amb la persona sol.licitant.
Certificat de convivència de la unitat familiar.
Fotocopia de la declaració de renda, de la nòmina, pensió o subsidi d'atur del beneficiari i dels membres de la unitat familiar.
Fotocòpia de la documentació acreditativa dels dipòsits bancaris de qualsevol tipus (diners a termini, lletres o altres actius públics, valors invertits en borsa o altres mercats o productes financers de qualsevol tipus).
Fotocòpia de la documentació acreditativa dels ingressos per rendiments de béns immobles (arrendaments) de qualsevol naturalesa.
Rebut justificatiu de despeses d'habitatge: lloguer, hipoteca o contribució.
Fotocòpia del conveni regulador o sentència en cas de separació matrimonial.
Fotocòpia del carnet de família nombrosa o el Llibre de Família en cas de família monoparental, si s'escau.
Justificant de disminució, si s'escau: Certificat de reconeixement de disminució de l' ICASS , Resolució de la Pensió d'invalidesa de l'INSS

Període de resolució

1 mes

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:


Temps de resposta estimat de resolució:


Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No té cap cost.

Quan es liquida:


Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Acord JGL dilluns 30 de març 2009

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Els Sol·licitants hauran de constar amb més de 2 anys d'empadronament al Padró Municipal d'habitants. 

Observacions internes:

 

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Revisarem que la butlleta d'inscripció estigui degudament omplerta. Sobretot que hi consti el número de telèfon, indispensable per poder-los contactar des dels Serveis Socials.

No hi ha programa

2

Revisarem que la persona sol·licitant faci més de 2 anys que està empadronada al municipi de la Seu d'Urgell.

Padró 

3

Imprimirem el volant de convivència del sol·licitant i l'afegirem a la documentació adjuntada per l'interessat.

La documentació adjunta és necessari que l'entrin juntament amb la sol·licitud, així el tècnic de Serveis Socials se l'haurà pogut mirar abans de l'entrevista amb l'interessat.

Padró

4

Registrarem d'entrada la sol·licitud i informarem al sol·licitant que properament el telefonaran des dels Serveis Socials i tindrà una entrevista amb els Tècnics per finalitzar el tràmit.

Registre

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |