Renovació estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC 

Referent:

Unitat:

OAC 

Responsable:

Enric Manyà 

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Estranger, caducitat, cada 2 anys.

Creat per:

Xavier Escribà/ Enric Manyà

Aprovat per:

 Xavier Escribà/ Enric Manyà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001 

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol.licitar la renovació de la inscripció padronal que cada dos anys han de fer els estrangers no comunitaris sense permís de residencia permanent.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada major de 16 anys o en cas de menors el seu pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Passaport o targeta de residència

Període de resolució

Immediat.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

S'ha de renovar cada dos anys.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

Immediat

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

- Resolución de 26 de mayo de 2005 de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 28 de abril de 2005, del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovados cada dos años.

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Aquest tràmit es deriva d'un error 111 comunicat per l'INE a través dels fitxers d'intercanvi mensual.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Padró d'habitants

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Demanar la documentació a l'interessat.

No hi ha programa.

2

Obrir l'aplicació de Padró i imprimir l'error 111 del ciutadà corresponent.

Padró d'habitants.

3

Fer la renovació al padró  i imprimir el document de renovació.

Padró d'habitants.

4

Fer signar el document de renovació a l'interessat.

No hi ha programa.

5

Resoldre l'error a l'aplicació de padró.

Padró d'habitants.

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |