Canvi de domicili al Padró d'habitants

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC 

Referent:

Unitat:

OAC 

Responsable:

Enric Manyà 

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

habitatge, domicili, padró, inscripció, trasllat, mudança.

Creat per:

Xavier Escribà/ Enric Manyà

Aprovat per:

 Xavier Escribà/ Enric Manyà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001 

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit mitjançant el qual un ciutadà empadronat a la Seu d'Urgell notifica canvis de domicili produits dins del mateix municipi de la Seu d'Urgell.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada major de 16 anys o en cas de menors el seu pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment

- Telemàticament

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment

- Telemàticament

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

1.- Per casos en que el sol.licitant viu en un pis de lloguer:

 

   . És titular o consta en el contracte de lloguer:

 

o  Instància normalitzada.
o  Document d'identitat original.
o  Llibre de família o document que acrediti la tutela en cas de menors de 16anys.
o  Contracte de lloguer

 

   . El sol.licitant no consta en el contracte de lloguer:

 

o  Instància normalitzada.
o  Document d'identitat original.
o  Llibre de família o document que acrediti la tutela en cas de menors de 16 anys.
o  Contracte de lloguer.
o  Autorització del llogueter (titular del contracte de lloguer).
o  En cas que no es tingui vincle familiar amb el llogueter també s'ha d'aportar una autorització del propietari de l'habitatge.

 

2.- Per casos en que el sol.licitant viu en un pis de propietat:

 
   . Consta en les escriptures de l'habitatge:

 

o  Instància normalitzada.
o  Document d'identitat original.
o  Llibre de família o document que acrediti la tutela en cas de menors de 16 anys.
o  Escriptura.

 

   . No consta a les escriptures de l'habitatge.

 

o  Instància normalitzada.
o  Document d'identitat original.
o  Llibre de  família o document que acrediti la tutela en cas de menors de 16 anys.
o  Escriptura.
o  Autorització del propietari de l'habitatge.

Període de resolució

2 dies

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Si les persones que canvien de domicili anteriorment estaven inscrites en domicilis diferents caldrà que vinguin totes a signar.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

2 dies.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

-Real Decreto 2612/1996, de 20 de Diciembre

por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

-Resolución de 1 de abril de 1997

 (Derogado apartado III "Revisión anual del Padrón municipal" y Disposición Transitoria 3ª, por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)

 

 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.

-Resolución de 4 de julio de 1997

(Derogado apartado 8 "Revisión anual del Padrón" por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)

de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.

-Ley 30/1992, de 26 de novembre,

 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre

 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Padró d'habitants

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |