Sol·licitud de zona de reserva d'estacionament per minusvàlids

Codi IT:

OT-VIA 

Índex:

 

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Roser Espanyol

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

càrrega, descàrrega, comerç

Creat per:

Xavier Escribà / Roser Espanyol

Aprovat per:

Xavier Escribà / Roser Espanyol

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar reserva d'aparcament per minusvàlids

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona amb la tarja de minusvalia i empadronada al municipi.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Instància omplerta.
Plànol de la zona on es vol fer la reserva d'aparcament.
Tarja de minusvalia, emesa pel departament d'acció social i ciutadania.

Període de resolució

1 mes

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO té cost. 

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Ordenança reguladora

Ordenança reguladora 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

 

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Registrar la documentació.

Registre.

2

Imprimirem un volant d'empadronament de la persona amb minusvalia i l'adjuntarem a la documentació.

Padró

3

Posar la sol·licitud a la safata de la Oficina Tècnica.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |