Sol·licitud de llicència de tendals

Codi IT:

OT-TEN 

Índex:

OT-TEN

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Toldo, pis, local particular, comunitat propietaris.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar llicència per instal.lar un tendal en una façana.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància normalitzada.

 
- Plànol de situació o referència cadastral.


- Mostra de la lona del tendal


- Fotografia de la façana


- Acta de la comunitat per edificis plurifamiliars.

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

El criteri del tipus de tendal que s'establirà serà el mateix de la primera llicència per tendal de l'edifici.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

15 dies.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Quan es liquida:

Un cop otorgada la llicència 

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.


- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.
 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ord:   Núm. 6 (Llicència)    Art:  7

        

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Si es una sol·licitud per un establiment s'haurà de tenir llicència d'activitats prèvia.

Observacions internes:

En cas de dubtes pregunteu a Jordi Ramírez de la Oficina Tècnica.

Procediment intern:

Llicència tendal.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributaria, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Pregunteu si ja hi ha un tendal a l'edifici. Si es dóna el cas informar que haurà de seguir el criteri del tendal més antic.
Pregunteu en cas de ser un establiment si té llicència d'activitats. Iniciar el procediment si no. Activitat innòcua.

No hi ha programa.

2

Registrar la documentació.

Registre.

3

Posar la sol.licitud a la safata d'Oficina Tècnica.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |