Certificat d'empadronament històric

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC 

Referent:

Unitat:

OAC 

Responsable:

Enric Manyà 

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Document de padró antic, residència antiga.

Creat per:

Xavier Escribà/ Enric Manyà

Aprovat per:

 Xavier Escribà/ Enric Manyà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001 

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Certificat signat que acredita l'empadronament d'una persona en un període determinat amb les dades que hi constaven en el Padró Municipal d'Habitants.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada major de 16 anys o en cas de menors el seu pare, mare o tutor.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Sol·licitud normalitzada.


- DNI, passaport, targeta de residència, carnet de conduir original o en cas de menors sense identificació es demanarà el llibre de família.


- En cas de venir un representant del sol·licitant també s'ha de portar una autorització d'aquest últim.

Període de resolució

10 dies hàbils.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

S'ha d'haver estat empadronat al municipi de la Seu d'Urgell durant tot el període pel que sol·licita el certificat.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

5 dies.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Quan es liquida:

Al moment de la recollida del certificat 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ord:   6    Art:   6

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Únicament s'expediran certificats en compte de volants.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Padró d'habitants

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Revisar la documentació aportada junt amb la instància.

No hi ha programa.

2

Verificar les dades del padró amb el ciutadà.

Padró d'habitants.

3

Imprimir certificat

Padró d'habitants.

4

Deixar el certificat a la safata "pendent de signar".

No hi ha programa.

5

Recollir certificat signat

No hi ha programa.

6

Entregar el certificat i cobrar la taxa al ciutadà.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |