Sol·licitud de tarja blava industrial.

Codi IT:

OT-TAR 

Índex:

OT-TAR

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Policia Municipal

Responsable:

Josep Martinez (ext 649)

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

tarja, blava, industrial, zona, aparcament, millora

Creat per:

Xavier Escribà / Josep Martinez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Josep Martinez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la tarja blava industrial. La tarja blava industrial dóna dret a preus reduïts (aproximadament en un 33%) i estades superiors a les 2h, als aparcaments en zona blava del municipi.

Qui ho pot sol·licitar?

Els industrials de la Seu, donats d'alta a la Secció 1 del cens d'IAE en el terme municipal de la Seu d'Urgell o que paguin cuota provincial o Nacional.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància de sol·licitud de tarja blava. 

- Fotocòpia del NIF (Persones físiques) o CIF (Persones Jurídiques).

- Fotocòpia del model d'alta al cens d'IAE (Impost Activitat Econòmiques) o rebut, cas que es pagui. 

- Fotocòpia del permís de circulació del/s vehicle/s.

- Fotocòpia de la fitxa tècnica del/s vehicle/s.

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Els requeriments a complir per obtenir la tarja blava industrial, són els següents:

- L'empresa o empresari ha de constar d'alta el la Secció 1 del cens d'IAE, en el terme municipal de la Seu d'Urgell o pagar cuota provincial o nacional.

- L'empresa o empresari ha d'estar al corrent de totes les seves obligacions tributàries ,amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

- El vehicle ha de constar d'alta en el padró municipal de vehicles, del municipi de la Seu d'Urgell, com a furgoneta mixta o vehicle industrial.

- El vehicle ha d'estar destinat a l'activiat declarada a l'IAE.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

1 mes. 

Temps de resposta estimat de resolució:

1 mes.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí. El cost és de 36,65 eur per vehicle i dóna dret a la taja.

Quan es liquida:

Un cop atorgada la targeta. 

Període de pagament:

Un cop notificat per la JMG i abans de recollir la tarja. Es pagarà al departament de recaptació de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ord. 29, art. 15.3.

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Ordenança reguladora

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar que la la sol·licitud està correctament omplerta. Sobretot supervisar que el nom de l'empresari o empresa sol·licitant coincideixi amb el de l'alta d'IAE.

Registre.

2

Comprovar la documentació que s'adjunta.

Si no s'esta donat d'alta a la Secció 1 d'IAE o a la documentació del vehicle no consta com a furgoneta mixta o vehicle industrial, informar que no es donarà la tarja blava industrial.

No hi ha programa.

3

Informar que un cop aprobada la sol·licitud per la JMG, es notificarà al sol·licitant perque vingui a pagar i reculli la tarja.

L'import que s'haurà de pagar, un cop notificat, és de 36,65 eur en concepte de Tramitació de documentació administrativa.

No hi ha programa.

4

Registrar al departament de Policia Local.

Registre d'entrada.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |