Sol·licitud Ajuts per a famílies amb infants escolaritzats a les llars d'infants municipals i que es trobin en situació econòmica desafavorida. Curs 2009-2010.

Codi IT:

ES-ACT

Índex:

ES-ACT

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis Socials / Ensenyament

Responsable:

Eli Valls (Ext 686) / Anna Vives, ext. 654 (recepció)

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

ajuts, serveis socials, crisi, ensenyament, curs, llars, infants

Creat per:

Xavi Escribà / Anna Vives - Eli Valls

Aprovat per:

Xavi Escribà / Anna Vives - Olga Guiu

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar l'ajut per alumnes escolaritzats a les llars d'infants municipals pel curs 2010-11.

Qui ho pot sol·licitar?

Pares i Tutors d'infants que :
- Estiguin matriculats a les llars d'infants municipals pel curs 2010-11
- Estiguin empadronats a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell (com a mínim l'infant)
- Compleixin els reguisits econòmics dels punts 6.1 a 6.3 de les basesbases. 

Quan es pot sol·licitar?

Del dijous 1 de juliol 2010 al divendres 30 de juliol 2010

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, s/n 25700
La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165 


 
 

Documentació a aportar:

Sol·licitud amb les autoritzacions sigandes (en la mateixa sol·licitud)

Fotocòpia del DNI/ NIE o altres documents d'identitat, de la persona sol.licitant i de totes les persones majors de 16 anys que conviuen amb la persona sol.licitant.

Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 
Fotocòpia de la Declaració de la Renda 2009 o altres documents que justifiquin els ingressos

Altres documents justificatius, segons els requisits de les bases que vulgui justificar el sol·licitant, veure punt 8.2 de les basesbases
 


Període de resolució

Setembre 2010.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

La resolució dependrà de la quantia subvencionada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

El pagament dels ajuts es farà quan l'import otorgat a les famílies estigui fixat defenitivament per la Generalitat de Catalunya.

Fins l'acord d'ajut no sigui ferm, s'hauran de pagar igualment totes les quotes mensuals de les llars municipals d'infants.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:


Temps de resposta estimat de resolució:


Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No té cap cost.

Quan es liquida:


Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

 

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Revisarem que la butlleta d'inscripció estigui degudament omplerta. Sobretot que hi consti el número de telèfon, repassarem que hi hagi la signatura i s'hagin seleccionat les autoritzacions.

No hi ha programa

2

Imprimirem el volant de convivència de l' infant i l'afegirem a la documentació adjuntada per l'interessat.

Si l'infant no ens consta empadronat a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, informarem al sol·licitant que la sol·licitud es pot registrar però no tindrà efecte.

Si els membres de la unitat familiars declarats a la sol·licitud divergeixen dels del volant de convivència, informarem al sol·licitant d'aquest aspecte i de com regularitzar la situació al padró.
Padró

3

Revisarem que ens adjuntin la documentació obligatòria i els recordarem que també tenen que adjuntar la documentació justificativa complementària segons compleixin els requisits de les basesbases en el seu punt 8.2
Concretament els informarem de :
Si es té un infant en acolliment -> s'ha d'adjuntar la resolució administrativa o judicial que l'otorga
Si es té discapacitat de l'infant, pares, germans o tutors, superior al 33% -> s'ha d'adjuntar el certificat de discapacitat del departament d'acció social i ciutadania de la persona que al·legui aquesta condició.
Si és família nombrosa -> s'ha d'adjuntar el carnet de família nombrosa vigent.
Si és família monoparental -> s'ha d'adjuntar el llibre de família (ja el demanem com a obligatori)
La resta de criteris d'aquest punt de les bases són temes socials. Si tenen algún dubte també els podem adreçar a l'Olga Guiu (ext 8087) o als serveis socials (973354102)
 

Registrarem la sol·licitud al departament d'Ensenyament i els farem arribar a Ensenyament

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |