Sol·licitud de Certificat de compatibilitat urbanística

Codi IT:

OT-CCU

Índex:

OT-CCU

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Obertura activitat, usos, compatible, establiment, bar, restaurant.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanistic que s'exigeix per a les sol·licituds de llicències ambientals per l'obertura d'una activitat. Aquest certificat informarà sobre la compatibilitat del projecte de l'activitat amb el planejament urbanístic de la ciutat segons l'emplaçament on es vol obrir l'activitat.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

 

Telemàticament omplint el seguent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància genèrica amb la descripció de l'activitat per la qual sol·licita el certificat.

 

- Plànol d'emplaçament.

 

 - Referència cadastral.

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

La concessió de la llicència d'activitats quedarà condicionada al sentit del certificat de compatibilitat urbanistica emès.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

1 mes.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

Al moment de rebre el certificat.

Període de pagament:

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

Ord: Núm 6 (Certificats)   Art: 7

 

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Ordenança reguladora

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Aquest certificat tindrà una vigència de 6 mesos.

Observacions internes:

En cas de dubtes pregunteu a Jordi Ramírez de la Oficina Tècnica.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Registrar la documentació.

Registre.

 

2

Passar la sol·licitud a la safata de la Oficina Tècnica.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |