Sol·licitud lloguer Poliesportiu per Celebració Aniversari

Codi IT:

ES-UIE

Índex:

ES-UIE

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Serveis d'Esports

Responsable:

David Vallvé

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Poliesportiu, aniversari, lloguer

Creat per:

Xavier Escribà / David Vallvé

Aprovat per:

Xavier Escribà / David Vallvé

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar el lloguer del Poliesportiu municipal per celebració d'aniversari.

Qui ho pot sol·licitar?

Ho han de sol·licitar el pare, mare o representant si el sol·licitant és menor de 18 anys.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any .

Celebracions en cap de setmana.

Torns :

Dissabtes i Diumenges de 15:30h a 17:30h o de 17:30h a 19:30h.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

- Telemàticament omplint el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància específica.

Període de resolució

15 díes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

El lloguer vindrà determinat segons disponibilitat de l'instal·lació per part dels clubs esportius.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

15 díes.

Temps de resposta estimat de resolució:

15 díes.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí. 30 euros el torn de 2h.

Quan es liquida:

Després de rebre la confirmació, al Servei d'esports ubicat al Palau d'esports.

Període de pagament:

Durant la setmana de la data sol·licitada

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

Ord: 23

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Es poden fer un màxim de 2 aniversaris per torn.

Observacions internes:

Informeu que hi ha unes normes d'ús de les instal·lacions.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprovar la documentació a aportar.

No hi ha programa

2

Comprobar la disponibilitat a l'apartat de recursos de la intranet

Registre.

3

Comprovar la disponibilitat de la instal·lació (NO ho apuntem, ja ho faran a esports). Tenir en compte que hi pot haver un màxim de 2 aniversaris per torn.

intranet

4

Assegurar-se que consta un número de telèfon a la instància.

No hi ha programa

5

 

Registrar la sol·licitud i passar-la al departament d'esports.

Registre d'entrada

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |