Sol·licitud de llicència d'Ocupació de Via Pública per la Festa Major

Codi IT:

GO-OVF 

Índex:

GO-OVF

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Governació.

Responsable:

Antonio Vinyals

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Fira, festa major.

Creat per:

Xavier Escribà / Antonio Vinyals

Aprovat per:

Xavier Escribà / Antonio Vinyals

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar llicència d'ocupació de la via pública per la instal·lació d'atraccions i parades per les festes majors.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona titular o representant de la instal·lació o parada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment, per correu postal o fax. 

 

Com es pot sol·licitar?

Presencialment, per correu postal o fax. 

 

Telemàticament omplint el següent formulari:

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Per tots els casos:

 

- Instància.

 

Si es tracta de parades de venta ambulant:

 

- Identificació: DNI/NIF - IAE/ Declaració Censal

- Autònoms Si es tracta d'atraccions mecàniques de risc:

- Certificat de seguretat de les instal·lacions i materials.

- Acreditació de que s'està al corrent del pagament de la pòlissa de l'assegurança de la responsabilitat civil.

- Identificació: DNI/NIF

- IAE/ Declaració Censal

 

Autònoms Atraccions i casetes que no són de risc:

 

- Acreditació de que s'està al corrent del pagament de la pòlissa de l'assegurança de la responsabilitat civil.

- Identificació: DNI/NIF

- IAE/ Declaració Censal

- Autònoms

Període de resolució

15 dies abans de la celebració de les festes majors.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Les llicències es limitaran a l'espai disponible i les distribucions les faran els responsables municipals.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

15 dies abans de la celebració de les festes majors.

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

 Un cop atorgada la llicència.

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.

 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ord: Núm. 30      

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

 

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

En cas de dubtes pregunteu a Antonio Vinyals del departament de Governació.

Procediment intern:

Llicències d'ocupació via pública per festa major.

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributària, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Registrar la documentació.

Registre

2

Posar la sol·licitud a la safata de Governació.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |