Ofideute

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Nuri Obiols

Carli Farras

Responsable:

Xavier Escribà /Carli Farras/Nuri Obiols

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

ajuts, vivenda, lloguer, rebuts

Creat per:

Xavi Escriba/Carli Farras/Nuri Obiols

Aprovat per:

Xavi Escriba/Carli Farras/Nuri Obiols

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit que serveix per mediar entre les famílies en risc d'impagament i les entitats bancàries en la renegociació de les seves hipoteques per salvar la situació mitjantzant la summa d'instruments en mans de l'administració i la banca :

Moratòries

Novacions

Ajuts

Justícia gratuïta

Qui ho pot sol·licitar?

Els propietaris d'un única habitatge i que l'utilitzin com a habitatge principal i que no poden fer front o preveuen que no podran fer front a les quotes del prèstec hipotecari obtingut per comprar-lo.

Quan es pot sol·licitar?

En el moment en què es preveuen problemes per fer front a les quotes del prèstec, ja sorgeix la necessitat de parlar amb l'entitat financera per negociar possibles solucions.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment a HIULSL majors de 35 anys, ext 8055
Presencialment a l'OJAU menors de 36 anys, ext 8014

Com es pot sol·licitar?

Presencialment a HIULSL majors de 35 anys, ext 8055
Presencialment a l'OJAU menors de 36 anys, ext 8014

On es pot sol·licitar?

CONSORCI ATENCIÓ A LES PERSONES (CAPAU)
Tel. 973354102
Centre Cívic el Passeig
Primera Planta

OFICINA JOVE ALT URGELL (OJAU)
Tel. 973355608

Edifici de l'Escorxador

Camí palanca s/n


Documentació a aportar:

Imprés de sol·licitud

DNI o NIE dels membres de la unitat de convivència

Escriptura de compra

Escriptura del prèstec

Certificat de l'entitat financera de l'estat del péstec actualitzat : quotes pendents, capitatl inicial i capital pendent

Terminis del préstec, tipus interés actual i import de les quotes

Certificat de convivència, l'aporta l'Ajuntament

Documentació acreditativa d'ingressos de tots els membres de la unitat de convivència

Període de resolució

NO

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

L'ajuntament de la Seu d'Urgell, no fa la mediació amb els bancs. Únicament envia la sol·licitud de midiació a l'agència de l'habitatge i aquesta negocia amb la central de l'entitat bancària.

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

0

1era atenció informativa OAC o OJAU
Verificar que es tracata d'ofideute i no de prestacions d'especial urgència.

Facilitar la instància on consta la documentació a presentar.

Comunicar que un cop es la sol·licitud omplerta i tota la documentació a presentar cal tornar per registrar-la

 

 

1

2ona Atenció OJAU i OAC
Revisar la documentació, fer-ne còpies i comprobar que no manca res, no fa falta compulses. Si falta alguna documentació recordar que la portin a l'entrevista.
Registrar d'entrada - Registre General entrada ajuntament.
S'avisa al ciutadà que en 48 hores rebrà una trucada de la tècnica d'habitatge per fer entrevista
Entregar el registre a la safata de HIULS pels majors de 35 anys i a la de l'OJAU pels de 35 anys o menors

 

3

Entrevista

HIULSL majors de 35 anys
OJAU menors de 36 anys

L'usuari pacta amb el tècnic la proposta de solució que es farà a la entitat bancària

No hi ha programa

4

Entrar la informació per tramitar la petició

HIULSL majors de 35 anys
OJAU menors de 36 anys

 

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |