Sol·licitud de Llicència / Comunicació d'activitat no innòcua

Codi IT:

Índex:

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Medi Ambient

Responsable:

Ester Canturri

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

activitat, llicència, obertura, negoci

Creat per:

Xavier Escribà / Ester Canturri

Aprovat per:

Xavier Escribà / Ester Canturri

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per demanar la Llicència / Comunicació per l'obertura d'una activitat, modificació o canvi de titularitat.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Segons documentació recollida a l'annex de la sol·licitud i en funció del règim normatiu a aplicar.

Període de resolució

Depèn del règim normatiu a aplicar i el tipus d'intervenció administrativa:
LLei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les activitats:
Autorització ambiental:
Annex I.1:10 mesos
Annex I.2: 8 mesos
Llicència ambiental:
Annex II: 6 mesos
Comunicació:
Annex III: No hi ha termini de resolució, l'activitat es pot iniciar un cop acabades les obres i les instal·lacions i un cop efectuada la comunicació a l'Ajuntament (aportant la documentació necessària) sempre sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i dels tècnics que hi han intervingut.
Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives:
Règim d'autorització: 6 mesos
Règim de llicència: 6 mesos

Règim de comunicació: no hi ha termini de resolució

Silenci Administratiu:

LLei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les activitats:
Autorització ambiental: silenci negatiu
Llicència ambiental: silenci negatiu
Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives:
Règim d'autorització: silenci negatiu
Règim de llicència: silenci negatiu

Altres observacions d'interès:

Són activitats no innòcues aquelles que comporten molèsties per sorolls, fums, olors o són perilloses.
Exemples : locals destinats a l'activitat comercial amb una superfície superior als 400m2, bars i restaurants, bars musicals, tallers mecànics o indústries.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

Depèn del règim normatiu a aplicar i el tipus d'intervenció administrativa:
LLei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les activitats:
Autorització ambiental:
Annex I.1:10 mesos
Annex I.2: 8 mesos
Llicència ambiental:
Annex II: 6 mesos
Comunicació:
Annex III: No hi ha termini de resolució, l'activitat es pot iniciar un cop acabades les obres i les instal·lacions i un cop efectuada la comunicació a l'Ajuntament (aportant la documentació necessària) sempre sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i dels tècnics que hi han intervingut.
Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives:
Règim d'autorització: 6 mesos
Règim de llicència: 6 mesos

Règim de comunicació : no hi ha termini de resolució

Temps de resposta estimat de resolució:

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

Un cop rebuda la notificació de l'acord de Junta de Govern Local

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.

 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Les esmentades a l'ordenança fiscal. 

Ordenances fiscals:

Ord: 9     Art: 9

Legislació

Legislació estatal:

 

 

Legislació autonòmica:

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control almbiental de les activitats

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacesl públics i les activitats recreatives

Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Llei 3/2010, del 18 de Febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Llei 1/2009, 22 desembre, d'ordenació d'equipaments comercials

Legislació local

Altres informacions d'interès:

- Si s'han de fer obres al corresponent local s'ha de demanar la llicència d'obres corresponent. 
 
- Si es vol posar un rètol exterior s'ha de demanar la llicència corresponent.

- Si, segons normativa, ha de disposar d'ASF (Autorització Sanitària de funcionament) cal demanar-la.

 
- Es recorda que s'haurà d'incloure als padrons de tributs municipals corresponents.


 

Observacions internes:

- Informeu que fins que no s'hagi portat tota la documentació complerta i correcta no se li atorgarà la llicència.

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributària, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Entregar la sol·licitud i rebre-la correctament omplerta, si hi ha dubtes sobre el tràmit i donada la seva complexitat, podem derivar-los a medi ambient.

No hi ha programa

2

Preguntar si farà obres. Fer sol·licitud si cal.

No hi ha programa

3

 

Preguntar si posarà en rètol exterior. Fer la sol·licitud si cal.

No hi ha programa

4

Respecte a la documentació aportada, sobretot comprobar que l'IAE (Impost Activitats Econòmiques) ja sigui el corresponent al nou emplaçament d'activitat, cas de ser canvi de local.
Si la valoració és d'una activitat de innòcua, comprobar la documentació corresponent. En cas de dubte consulteu a Medi ambient

No hi ha programa

5

Registrar la documentació. 

Important : Ficar Etiqueta de Registre també, a les declaracions responsables.

Registre.

6

 Posar la documentació a la safata d'Oficina Tècnica

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |