Sol·licitud de llicència per primera ocupació

Codi IT:

OT-LPO 

Índex:

OT-LPO 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Habitatge, obra nova, canvi d'ús, reforma, obres.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar llicència que acrediti  les condicions d'habitabilitat d'un edifici o habitatge que ha sofert una obra major, bé per reforma o per nova construcció, un canvi d'us o una legalització.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

- Instància normalitzada. 


- Declaració d'alteració de béns inmobles de naturalesa urbana (model 902), degudament segellat d'entrada per organisme competent :

 http://www.catastro.meh.es/esp/procedimientos1.asp#menu2_2


 

- Certificat de final d'obra.


 

- En cas de haver instal.lacions comunes de telecomunicacions cal aportar el Certificat de telecomunicacions corresponent.


 

- En cas de que sigui un habitatge que tingui garatge/aparcament cal aportar la sol.licitud de llicència d'activitats del garatge/aparcament.


 

- Si hi han hagut canvis al projecte aprovat per la llicència d'obra major cal aportar els plànols actualitzats del projecte.

Període de resolució

1 mes.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Un cop acabades les obres majors i abans d'habitar l'habitatge s'ha d'obtenir la corresponent llicència de primera ocupació.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

15 dies

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí.

Quan es liquida:

Un cop atorgada la llicència. 

Període de pagament:

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 1 i el 15 de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el 20 del mes posterior.

 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el 16 i l'últim dia de cada mes, el pagament s'haurà de fer des de la data de la recepció de dita notificació fins el dia 5 del segon mes posterior.

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

Ord: Núm.6 (Llicència)               Art:7

Ord: Núm. 11 (Clavegaram)          Art: 5

 

Legislació

Legislació estatal:

- LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

- LEY 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislació autonòmica:

- DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

- DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

Legislació local

Altres informacions d'interès:

Conjuntament amb la taxa per la obtenció de la llicència es cobrarà la connexió amb el clavegueram.

Observacions internes:

- En cas de dubtes pregunteu a Jordi Ramírez de la Oficina Tècnica.
- Pregunteu si l¡habitatge és unifamiliar i si té garatge.

Procediment intern:

Llicència primera ocupació

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributaria, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

0

Comprovar que porti el 902 segellat pel cadastre o per l'oficina de recaptació (ajuntament).

Si no el porta segellat, indicar-li que ho ha de fer i informar que per fer-ho té que anar al cadastre o a l'oficina de recaptació (ajuntament) amb la següent documentació :

DNI/NIF

Escriptures obra nova o divisió horitzontal

Final d'obra

Plànols

No hi ha programa.

1

Pregunteu si té garatge, si té instal·lacions comunes de telecomunicacions i si ha hagut canvis al projecte aprovat per la corresponent llicència d'obra major.
En cas afirmatiu de qualsevol pregunta revisar que hagi aportat la documentació corresponent.

No hi ha programa.

2

 

Registrar la documentació.

Registre.

3

 

Posar la sol·licitud a la safata de la Oficina Tècnica.

No hi ha programa.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |