Sol·licitud de Lloguer de material municipal

Codi IT:

OT-MAT 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

Via Pública

Referent:

Unitat:

Via Pública - Roser Espanyol i Jordi Tuset

Responsable:

Roser Espanyol i Jordi Tuset

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

lloger, material, taules, cadires, entarimat, festes, acte, public

Creat per:

Xavi Escribà / Jordi Tuset / Jordi Villaró

Aprovat per:

Xavi Escribà / Jordi Tuset / Jordi Villaró

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar el lloguer de material municipal, principalment taules, cadires i entarimants per actes.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà interessat.

Quan es pot sol·licitar?

Tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Període de resolució

5 dies hàbils.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Si és necessària la neteja de la via pública i/o gestió de residus, s'ha de fer constar a la sol·licitud. 
 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

No existeix 

Temps de resposta estimat de resolució:

No s'aplica

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

 

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

S'acorda subvencinar l'import del lloguer de material a les entitats citades en JGL de 9 de juny de 2008 i aquelles altres que aixi ho acordi la JGL que n'otorgui el lloger  material.

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Ordenança Fiscal

Tràmits relacionats:

Sol·licitud devolució de fiança per lloguer de material municipal

Altres informacions d'interès:

 

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

 

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Revisar que la sol·licitud està correctament omplerta, recordeu que si és una comunitat, associació.... ha d'estar legalment constituida i pertant ha de tenir CIF, de no ser així el sol·licitant haurà de ser una persona física i ficarem el nom de la entitat en parèntesi. Tot això ho informarem al sol·licitant.

El llistat que consta en el següent pas, us pot ajudar a trobar NIF de les entitats o dels seus representants (tenim els que les han demanades en anys anteriors)

No hi ha programa

2

En JGL del 9 de juny de 2008, s'acorda subvencionar el lloguer de material municipal per actes, a les entitats que consten en el llistat adjunt. Pertant, aquestes no hauran de fer el pagament ni demanar cap subvenció, sols hauran de dipositar la fiança quan se'ls hi notifiqui l'acord.

Si una entitat NO consta en el llistat, la JGL (Juta de Govern Local) acordarà si es subvenciona o no i així ho notificarà.

En cap cas les subvencions afectaran a particulars.

3

Si és necessària la neteja de la via pública o gestió de residus en l'acte pel qual es sol·licita el material, caldrà omplir la part corresponent de la instància.

4

Registrem d'entrada al departament de la via pública.

Es farà còpia per via pública i per mancomunitat d'escombraries.

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |