Sol·licitud de subvenció per a la promoció del municipi 2015

Codi IT:

SE-BSU

Índex:

SE-BSU

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Promoció Econòmica

Responsable:

Carli Farras (ext 8090)

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

ajuts, promocio economita, crisi, treball, empresa

Creat per:

Xavi Escribà / Carli Farras

Aprovat per:

Xavier Escribà / Carli Farras

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar una subvenció per la Promoció del Municipi 2015

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física (autònom) o jurídica (societats, cooperatives....) amb activitat en el municipi de la Seu d'Urgell, sempre i quan s'ajustin a algún dels supòsits descrits a les bases.

Quan es pot sol·licitar?

Del 14 de març al 11 d'abril 2015

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça dels Oms, s/n 25700
La Seu d'Urgell
Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165 

Documentació a aportar:

Sol·licitud
Documentació a adjuntar segons les bases reguladores, en cada cas.

Declaració responsable

Període de resolució

Període màxim de 2 messos.

Silenci Administratiu:

No s'aplica.

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:


Temps de resposta estimat de resolució:


Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No té cap cost.

Quan es liquida:


Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

 

Legislació local

Bases Reguladores de les subvencions per promoció del municipi 2015

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Es subvencionaran les següents línies d'actuació, que són compatibles entre sí:
a.La implantació, les reformes o ampliacions, els traspassos i les millores estètiques d'establiments comercials i de serveis de la ciutat.
b.Els establiments ja existents o de nova creació que creïn productes o activitats d'especial interès o valor afegit.
c.Els joves menors de 35 anys i als majors de 55 anys que actuïn en els àmbits establerts en els apartats a i b
d.Establiments que s'estableixin al centre històric i els aparadors establerts al carrer canonges.


Els establiments hauran de ser de les següents tipologies i ocupar superfície inferior a 100m2,

a. Bars, Restaurants i Bar-Restaurant
b. Establiments de serveis, aquest any s'accepten els ubicats en pisos (1era planta, 2ona.....)

Aquesta subvenció és compatible amb la subvenció d'autònoms 2014-15

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Revisarem que les dades personals estiguin ben omplertes i que adjuntin la declaració responsables, degudament signat.


Sobretot revisarem les sol·licituts de persones jurídiques (societats, cooperatives.....), haurà d'estar la persona jurídica (empresa) com a sol·licitant amb NIF i una persona física amb DNI com a representant, mai al revés.

No hi ha programa

2

Revisar la documentació adjuntada, cas de que DENEGUIN L'AUTORITZACIÓ a verificar l'estat de deute amb d'altres administracions, els haurem de demanar que també adjuntin aquests certificats.


3

Registrarem d'entrada la sol·licitud a l'unitat de PROMOCIÓ ECONÒMICA

Registre

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |