Sol·licitud d'inscripció al registre municipal d'unions de fet

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Alcaldia

Responsable:

Maria Ramírez - Ext. 617

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

parella, unió, fet, registre, novio, novia

Creat per:

Xavier Escribà / Maria Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Maria Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar l'inscripció al registre municipal de parelles de fet, únicament té aquest efecte.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevols persones, empadronades al mateix domicili i a la Seu d'Urgell, amb qualitat de solters ó vidus, no separats ni en tràmits de divorci.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC ó Alcaldia.

 

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

 

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Sol·licitud inscripció

Fotocòpia del DNI

Certificat de solteria (expedit pel jutjat als ciutadans espanyols i pels consulats a la resta)

Certificat de convivència

Període de resolució

2 díes hàbils

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Comprobar que la sol·licitud està ben omplerta i que hi ha tota la documentació demanada

No hi ha programa

2

Expedirem volant de convivència i comprobarem que les 2 persones viuen juntes, de no ser així els indicarem que s'han d'empadronar els 2 junts.

El volant d'empadronament serà gratuït

No hi ha programa

3

Registrarem d'entrada

Registre d'entrada

4

Comunicarem al ciutadà/ans que se'ls avisarà desde alcaldia per signar papers.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |