Sol·licitud de devolució de fiança i dipòsits per obres

Codi IT:

OT-

Índex:

OT- 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Oficina Tècnica

Responsable:

Jordi Ramírez

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

Obra menor, obra major, final d'obra, retornar.

Creat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Aprovat per:

Xavier Escribà / Jordi Ramírez

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol.licitar la devolució de la fiança o dipòsit aportat en el moment de la atorgament de la llicència d'obra menor o major.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Per tots els casos:

- Instància normalitzada. 
 
 
En cas de devolució de fiança per obra major:
 

- Disposar de llicència de primera ocupació.

- En cas de obra major sense primera ocupació degut a que és per rehabilitació o reforma cal aportar el Certificat final d'obra.

- Model 902 del cadastre en cas de ser una llicència per reforma o rehabilitació sense primera ocupació.

- Certificat de gestió de residus (emés per l'empresa que retira la runa i fa la gestió dels residus)
 
 
En cas de devolució de fiança per obra menor:

- Certificat final d'obra (en cas d'una llicència d'obra menor amb projecte)

- Certificat de gestió de residus (emés per l'empresa que retira la runa i fa la gestió dels residus)

Període de resolució

Entre 15 dies i 3 mesos (pel cas de les rasses)

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

15 dies

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

- LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local

- LEY 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Legislació autonòmica:

- DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

 

Legislació local

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

En cas de dubtes pregunteu a Jordi Ramírez de la Oficina Tècnica.

Procediment intern:

Devolució de fiances i dipòsits

Aplicatius relacionats:

Registre, Gestió Tributaria, Recaptació i CGAP.

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

 

Registrar la documentació.

Registre.

2

 

Posar la sol·licitud a la safata de la Oficina Tècnica.

estadisticas
 

| © 2016 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |