Prestacions econòmiques d'especial urgència

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

Consorci Atenció Persones / Ext. 7000

Responsable:

Xavier Escribà /Consorsi Atenció Persones

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

ajuts, vivenda, lloguer, rebuts

Creat per:

Consorci Atenció Persones / Xavi Escriba

Aprovat per:

Consorci Atenció Persones / Xavi Escriba

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per demanar les prestacions d'especial urgència per al pagament del lloguer, les quotes d'amortització de la hipoteca en situacions especials per a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procès de desnonament o d'execució hipotecària.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona, major d'edat, que es trobi amb un rebut de lloguer impagat o bé un rebut impagat del préstec hipotecari del domicili habitual i permanent ( no segones residències )

 

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any

Com es pot sol·licitar?

Presencialment al CAPAU , ext 7000

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment al CAPAU , a l'OAC únicament reservarem hora per entrevista al CAPAU i entregarem el certificat de convivència.

On es pot sol·licitar?

CONSORCI ATENCIÓ A LES PERSONES

Tel. 973354102

Centre Cívic el Passeig

Primera Planta

Documentació a aportar:

Imprés de sol·licitud

Documentació demanada a la sol·licitud

El Certificat de convivència i la sol·licitud, l'entrega directament l'AOC o l'OJAU


 

Període de resolució

NO

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

NO

Quan es liquida:

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

L'ajuntament de la Seu d'Urgell, no otorga les ajudes, només fa de mitjancer amb la Generalitat de Catalunya.

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

0

1era atenció informativa OAC o OJAU

Verificar que és un cas de prestacions d'especial urgència

Facilitar la sol·licitud on consta la documentació a aportar

Facilitar el certificat de convivència

Reservar dia i hora per entrevista trucant a la centraleta del CAPAU (ext 7000)

 

1

1era entrevista CAPAU

Ampliar informació de les prestacions d'especial urgència

Revisar documentació aportada i remarcar la pendent

Fixar 2ona entrevista amb l'assistent social
 

 

3

2

2ona entrevista CAPAU

Revisar que estigui tota la docuemntació, remarcar que el tràmit no s'inicia fin que no es tingui tota la documentació i que caldrà portar-la a la 3era entrevista.

Entregar l'informe socio-econòmic dels serveis socials

Acordar 3era entrevista amb el tècnic d'habitatge trucant a l'OJAU (ext 8014) 

No hi ha programa

4

3era entrevista, Habitatge :

Si hi ha tota la documentació registre d'entrada

Si no hi ha tota la documentació, requeriment presencial (10 díes) si no s'entrega en el termini desisteix de la seva petició

 

5

Entrar les instàncies a l'aplicatiu per tramitar o desestimar cas que falti documentació.

Nuri Obiols, ho fa pels majors de 35 anys

Yolanda, ho fa pels menors de 36 anys

 

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |