Registre de Finestreta Única

Codi IT:

OAC-FIU 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

OAC

Referent:

Unitat:

OAC

Responsable:

Ramon Miñambres / Ext. 619

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

registre, finestreta unica, generalitat, estat

Creat per:

Xavier Escribà/ Ramon Miñambres

Aprovat per:

Xavier Escribà/ Ramon Miñambres

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit pel qual, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, registra d'entrada(*) documents dirigits a les administracions depenents de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat, segons adhesió publicada al DOGC 5078 de 26 de febrer de 2008.

(*)L'Ajuntament de la Seu d'Urgell únicament registra aquests document i els fa arribar a les administracions competents per resoldre.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment.

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Document/s a registrar (Sol·licitud i documents a adjuntar, cas de ser necessaris)

Període de resolució

Immediat

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

1 - Nomes seràn admesos aquells documents ens els quals es pugui identificar l'emisor, no s'acceptaràn anònims.

2 - S'acceptaran, però no tenen efecte per al còmput de terminis, els escrits adreçats a :
Altres comunitats autònomes (que NO són la generalitat de catalunya) i entitats vinculades o dependents d'aquestes.
Altres ens locals i entitats vinculades o dependents d'aquests.
Escrits presentats en exercici d'autoregistre per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

3 - S'acceptaran escrits adreçats a qualsevol Universitat, però sols tindran efectes per al comput de terminis els adreçats a les següents :
Universitat Nacional Educació distància (UNED)
Universitat Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP)
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat de Girona (UdG)
Universitat de Lleida (UdL)
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

4 - Els Registre per finestreta única, de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, no està habilitat per rebre documents adreçats als següens òrgans :
Corts Generals
Tribunal Constitucional
Consell General del Poder Judicial
Parlament de Catalunya
Consell Consultiu de la Generalitat
Defensor del Poble
Tribunal de Comptes
Síndic de Greuges
Sindicatura de Comptes
Òrgans jurisdiccionals (jutjats i tribunals)
Registre Civil, Mercantil i de la Propietat
 

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

Immediat

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

No

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

 

Legislació

Legislació estatal:

 

Ley 30/192

Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro. 

Legislació autonòmica:

Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d'entrada i sortida de documents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Manual de procediment de registre d'entrada i sortida de documents de l'Administració de la Generalitat.

Acord del Govern, d'1 de desembre de 1998, de modificació del Manual del procediment de registre d'entrada i sortida de documents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Circular 1/1999 sobre l'actuació del personal adscrit als registres d'entrades i sortides de documents dels Departaments de la Generalitat pel que fa al procediment d'admissió d'escrits i documents annexos i al tipus de segell que s'ha d'estampar.

Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet.

Acord de Govern, de 5 de març de 2002, de modificicació del Manual de Procediment de registre d'entrada i sortida de documents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Legislació local

Adhesió de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell al conveni marc entre l'Administración del Estado i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per la implantació d'un model integral d'Atenció al Ciutadà, publicada al DOGC 5078 de 26 de febrer de 2008.

Tràmits relacionats:

Compulses de documents.

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Compulses de documents

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Com a norma general, s'acceptaran escrits dirigits a les administracions depenents de (*) :

1-La Generalitat de Catalunya (+info tel. 012)

2-La Administración General del Estado (+info tel. 060)

(*) Si l'escrit no està dirigit als organismes citats, caldrà revisar el punt referent a Altres Observacions, on es dóna més informació sobre la presentació d'escrits dirigits a altres comunitats autònomes (2), altres ens locals (2), universitats (3), l'autoregistre (2) i els seus efectes amb el comput de terminis i també el punt corresponent a aquells organismes que no poden presentar(4).

 

PER QUALSEVOL DUBTE, PODEU PARLAR AMB EL SECRETARI - EXT 619.

 

1

Com a norma general, s'acceptaran escrits dirigits a les administracions depenents de (*) :

1-La Generalitat de Catalunya (+info tel. 012)

2-La Administración General del Estado (+info tel. 060)

(*) Si l'escrit no està dirigit als organismes citats, caldrà revisar el punt referent a Altres Observacions, on es dóna més informació sobre la presentació d'escrits dirigits a altres comunitats autònomes (2), altres ens locals (2), universitats (3), l'autoregistre (2) i els seus efectes amb el comput de terminis i també el punt corresponent a aquells organismes que no poden presentar(4).

 

PER QUALSEVOL DUBTE, PODEU PARLAR AMB EL SECRETARI - EXT 619.

 

1.1

Si l'interessat sols porta documentació adjunta i no porta l'escrit de sol·licitud, descarregarem el model adjunt i el farem servir de sol·licitud (sols en aquests casos).

 

2

Clikarem la pestanya de finestresta única del programa de Registre i procedirem a REGISTRAR LA SOL·LICITUD.

No hi ha programa

3

Si hi han originals a la documentació que s'adjunta amb la sol·licitud i l'interessat ens ho demana, farem fotocòpia compulsada d'aquests originals i els hi donarem a l'interessat.

Aquest servei NO ES COBRA

No hi ha programa

4

Per norma general, les fotocòpies que s'adjunten a la sol·licitud es compulsaran (comparant-les amb els originals), a menys que l'interessant ens informi que no és necessari o no porti els originals.

Aquest servei NO ES COBRA

No hi ha programa

5

L'etiqueta de registre, sempre l'enganxarem a la fulla de sol·licitud i en farem 2 fotocòpies, una la donarem a l'interessat i l'altra se la quedarà l'Ajuntament.

No hi ha programa

6

Desarem els documents registrats i la fotocòpia que ens quedem a la safata de registre de finestreta única. Al final del dia, el cap d'oficina s'encarregarà d'enviar-ho a l'Organisme corresponent.

No hi ha programa

estadisticas
 

| © 2017 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |