CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA LLARS MUNICIPALS INFANTS, ALUMNES ANTICS

Codi IT:

 

Índex:

 

Unitat Tramitadora:

ENSENYAMENT

Referent:

Unitat:

ENSENYAMENT

Responsable:

Eli Valls - Ext. 8086

Norma ISO:

Dades fitxa

Paraules Clau / sinònims: (màxim 6 paraules)

grandalla, confirmació, inscripció , llar, infants, escola , nens, infants, educació, ensenyament, menairons

Creat per:

Xavier Escribà

Aprovat per:

Eli Valls / Xavier Escribà

Data efectivitat:

Nivell de versió:

001

Característiques bàsiques

Descripció del tràmit:

Tràmit per sol·licitar la renovació de matrícula a les llars municipals d'infants de la Grandalla i els Minairons pel curs 2012-2013

Qui ho pot sol·licitar?

Pares d'alumnes de les llars d'infants que segueixin a les llars pel curs 2012-13

Quan es pot sol·licitar?

Del 24 d'abril al 8 de maig 2012

Com es pot sol·licitar?

- Presencialment presentant la documentació que cal aportar a l'OAC

On es pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça dels Oms, s/n 25700

La Seu d'Urgell

Tel. 973 350 010- Fax 973 350 165

Documentació a aportar:

Sol·licitud de preinscripció llars d'Infants
Documentació justificativa del nivell de renta

Altres documents acreditatius de situacions especials descrits a les bases

Període de resolució

El 29 de maig es publicaran les llistes provisionals d'admesos.

Silenci Administratiu:

No s'aplica

Altres observacions d'interès:

Els alumnes que es matriculin pel curs 2012-13 també hauran de presentar la Sol·licitud de subvenció de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

La Subvenció de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell es dóna en funció dels nivells de renda i de les persones empadronades a la Seu d'Urgell, podeu veure totes les especificacions a les pròpies bases de la subvenció.

Indicadors Resolució:

Termini legal de resolució:

 

Temps de resposta estimat de resolució:

 

Impostos, taxes o Preus Públics:

Cost del Servei / tràmit:

Sí, veure les bases

Quan es liquida:

 

Període de pagament:

 

Exempcions, Bonificacions i Reduccions de la quota:

 

Ordenances fiscals:

Ordenança Fiscal, llar municipal infants - La Grandalla

Legislació

Legislació estatal:

Legislació autonòmica:

Legislació local

Bases reguladores procediment d'admisió/preinscripció a les llars municipals d'infants pel període 2012-13

Tràmits relacionats:

Altres informacions d'interès:

Observacions internes:

Procediment intern:

Aplicatius relacionats:

Registre

 

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Passes a seguir:

Ordre

Acció

Programa a emprar

1

Entregar les Bases, la Solicitud i el Calendari

 

2

Comprovar que s'han omplert correctament totes les dades requerides

 

3

Comprobar que s'entrega la documentació obligatòria, tant de la sol·licitud com la subvenció

 

4

Comprobar si es compleixen alguna de les circumstàncies que puntuen als barems (mirar a l'annex de les bases) i que adjunten la documentació necessària.

 

5

Informar de calendari de publicació de les llistes d'admesos.

 

6

Cas de consultes ó casos complicats, derivar-los al servei d'educació - Eli valls Ext. 8087

 

7

Registrar la documentació al departament d'ensenyament

Programa de Registre 

8

Ficar la documentació a la safata d'ensenyament

 

estadisticas
 

| © 2012 AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per La_Seu. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |